omaolo.fi Rokotukset
30.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 30.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alue siir­tyi 29.11.2020 koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hee­seen (link­ki tie­dot­tee­seen). Voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set löy­ty­vät Soi­ten koro­na­vi­rus­si­vus­ton tilan­ne­ku­vas­ta

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Kes­kus­sai­raa­las­sa varau­du­taan osas­to­hoi­don lisään­ty­mi­seen ja hen­ki­lös­tö­re­surs­sien siir­toi­hin koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tuen. Elek­tii­vis­tä leik­kaus­toi­min­taa ale­taan supis­taa. Soi­tes­sa val­mis­tel­laan suun­ni­tel­maa Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tuen, ja näis­tä tie­do­te­taan tar­kem­min kes­ki­viik­ko­na 2.12.2020 viran­omais­ryh­män kokouk­sen jälkeen.

Kul­je­tus­pal­ve­lui­den osal­ta koro­na­val­mius­ryh­mä päät­ti, että sosi­aa­li­huol­to­lain sekä vam­mais­pal­ve­lu­lain mukai­ses­ta kyy­tien yhdis­te­lys­tä luo­vu­taan 21.12.2020 saakka.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tie­do­te­taan joka päi­vä (myös vii­kon­lop­pui­sin) tar­peen mukaan. Mikä­li tilan­ne on ennal­laan, emme jul­kai­se eril­lis­tä tie­do­tet­ta, mut­ta päi­vi­täm­me verk­ko­si­vu­jen tilan­ne­ku­van joka päivä.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4500.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media