omaolo.fi Rokotukset
31.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 31.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta. Tilan­ne on rauhallinen.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Ensim­mäi­set koro­na­vi­rus­ro­kot­teet annet­tiin Soi­tes­sa eilen 30.12.2020 ja hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set jat­ku­vat vii­kol­la 1. Koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa, että roko­tus­ten alka­mi­ses­ta huo­li­mat­ta vie­lä on syy­tä muis­taa käsien­pe­su, käsi­de­sin ja mas­kien käyt­tö sekä tur­va­vä­leis­tä huo­leh­ti­mi­nen. Näis­tä koro­na­tur­val­li­suu­den perus­asiois­ta ei voi­da vie­lä tinkiä.

Lisäk­si koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa, että koro­na­vi­rus­tes­tiin pää­see myös uuden­vuo­den­päi­vä­nä sekä vii­kon­lop­pui­sin. Koro­na­näyt­teen­ot­toon tulee hakeu­tua vii­py­mät­tä lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireissa.

Suo­si­tuk­set uuden­vuo­den viettoon

Koro­na­val­mius­ryh­mä otti kan­taa uuden­vuo­den viet­toon. Koro­na-aika­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asi­aan­kuu­lu­vin varo­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Tänä vuon­na uuden­vuo­den raket­tien ammun­nas­sa tulee huo­mioi­da tavan­omais­ten varo­toi­mien lisäk­si myös koronaturvallisuus.

Soi­te toi­vot­taa hyvää uut­ta­vuot­ta seu­raa­vin ohjein:

  • Juhli vain terveenä – pysy kotona, jos on koronaan viittaavia oireita
  • Rajaa seurueen kokoa – alle 10 hengen tilaisuuksissa leviämisriski pienenee merkittävästi. Huomioithan, että myös ulkona esimerkiksi raketteja ammuttaessa tulee seurueen koko rajata alle 10 henkeen
  • Toimi ohjeiden mukaan – varmista turvavälit, hygieniakäytännöt ja muut varotoimet
  • Tunne porukkasi – osallistujalistat tai apusovellukset auttavat, jos jäljitystä tarvitaan
  • Pidä hauskaa – tarvitsemme kaikki iloa ja virkistystä!

Ajal­la 1.–3.1.2021 tie­do­tam­me koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne olen­nai­ses­ti muut­tuu Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran maa­nan­tai­na 4.1.2021, jol­loin myös tilan­ne­ku­va päivitetään.

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä toi­vot­taa kai­kil­le oikein tur­val­lis­ta uut­ta vuotta!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media