omaolo.fi Rokotukset
31.08.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 31.8.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Vii­mei­sin tar­tun­ta todet­tiin viik­ko sit­ten maa­nan­tai­na 24.8.2020. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 33 koronavirustartuntaa. 

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa THL:n ohjees­ta kos­kien fluns­sa­oi­reis­ta lasta:

”Kun oirei­lu on sel­väs­ti vähe­ne­mäs­sä, lap­si voi men­nä päi­vä­ko­tiin tai kou­luun, vaik­ka oireet eivät oli­si koko­naan loppuneet. 

Nyky­tie­don mukaan pik­ku­lap­set sai­ras­ta­vat koro­nan aikui­sia lie­vä­oi­rei­sem­min ja he myös tar­tut­ta­vat virus­ta eteen­päin hei­kom­min kuin muut. Lap­sil­la on myös todet­tu koro­na­tar­tun­to­ja vähem­män kuin työi­käi­sil­lä aikui­sil­la.” Lisä­tie­toa THL:n artik­ke­lis­sa.

Koro­na­vilk­ku-sovel­lus on lan­see­rat­tu käyt­töön tänään val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Sovel­lus nopeut­taa viruk­sel­le altis­tu­nei­den tavoit­ta­mis­ta ja tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­se­mis­ta. Sovel­luk­seen on kyt­ket­ty pai­kal­li­nen ohjeis­tus, kuin­ka toi­mia altis­tus­ti­lan­tees­sa. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media