omaolo.fi Rokotukset
04.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 4.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Toi­sen tar­tun­nan osal­ta altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Toi­sen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ on vie­lä hiu­kan kes­ken. Suu­rin osa vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta liit­tyy matkailuun.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 7 (edellinen luku 3)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 9 (edellinen luku 3,8)
  • Koronavirustesteistä 0,6% on positiivisia tuloksia (edellinen luku 0,2%)
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 155
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran tiis­tai­na 5.1.2021, jol­loin tar­kas­tel­laan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten yksi­köis­sä. Vii­kol­la 1–2 roko­te­taan koro­na­vi­ruk­sen ensi­lin­jas­sa ole­vaa sote-hen­ki­lös­töä. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siä hoi­ta­vis­sa yksi­köis­sä aloi­te­taan vii­kol­la 4 sekä asuk­kai­den että hen­ki­lös­tön rokotuksilla.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media