omaolo.fi Rokotukset
04.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 4.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tai tänään. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 02.02.2021.

Soi­ten alu­eel­la on kui­ten­kin tapah­tu­nut mah­dol­li­nen altis­tu­mis­ti­lan­ne Hei­no­lan­kaa­ren ABC-huol­toa­se­mal­la ke 27.1.2021 klo 17. Pyy­däm­me ABC:llä tuol­loin asioi­nei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 21,8 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä nyt 182.

Roko­tuk­set

Ikäih­mis­ten koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set jat­ku­vat tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä ja väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin tänään 4.2.2021 yli 80-vuo­tiais­ta koto­na-asu­vis­ta ikäih­mi­sis­tä sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vis­ta omais­hoi­ta­jis­ta ja ikään­ty­neis­tä (yli 70-vuo­tiail­le). Jouk­ko­ro­ko­tus­pro­ses­si roko­tus­pis­teis­sä on läh­te­nyt suju­maan hyvin.

Ensi vii­kon jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan ajan­va­raus maa­nan­tai­na 8.2.2021 klo 12. Koh­de­ryh­mä on edel­leen sama, eli yli 80-vuo­ti­aat koto­na-asu­vat ikäih­mi­set sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat ja ikään­ty­neet (yli 70-vuotiaille).

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se (link­ki ohjei­siin). Puhe­lin­ajan­va­rauk­seen lisä­tään hen­ki­lö­kun­taa ja toi­vom­me, että puhe­lin­lin­ja ei ruuh­kau­du yhtä pahas­ti kuin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la. Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vas­ti ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Roko­tus­pis­teil­tä ei voi vara­ta roko­tusai­kaa, vaan se on teh­tä­vä etu­kä­teen puhe­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti. Roko­tuk­sis­sa ei vali­tet­ta­vas­ti voi­da myös­kään ottaa vas­taan puo­les­ta asioin­ti ‑lomak­kei­ta.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Soi­ten toi­min­ta koronavirustilanteessa

Soi­ten Hoi­don ja hoi­van sekä Vam­mais­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä jat­ke­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä 28.2.2021 saak­ka. Eli päi­vä­mää­rä on samas­sa lin­jas­sa voi­mas­sa ole­vien alu­eel­lis­ten koro­na­suo­si­tus­ten kans­sa. Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­set on lis­tat­tu koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media