omaolo.fi Rokotukset
05.01.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.1.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 5.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 459 / 100 000 ja 14 vuo­ro­kau­den tapaus­mää­rä 355.

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tänään arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Link­ki: Koro­na­nyr­kin tiedote.

Koro­na­val­mius­ryh­mä kes­kus­te­li myös karan­tee­ni­pää­tök­sis­tä. Karan­tee­ni­pää­tök­siä ei enää teh­dä yhtä laa­jas­ti kuin ennen. Jos kou­lu­lai­nen sai­ras­tuu, hänet mää­rä­tään eris­tyk­seen, mut­ta luok­ka­ka­ve­rei­ta ei ase­te­ta karan­tee­niin vaan he jat­ka­vat lähio­pe­tuk­ses­sa normaalisti.

Tar­tun­to­jen ehkäisy

Koros­tam­me edel­leen täy­den roko­tus­sar­jan tär­keyt­tä. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Vetoam­me vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian! Koros­tam­me myös täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan tärkeyttä.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja roko­tus­pis­teil­lä roko­te­taan ennä­tys­tah­tia. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktii­vi­ses­ti. Tämä on aiheut­ta­nut ajoit­tain ruuh­kaa Soi­ten roko­tus­pis­teil­le. Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan vält­tä­mi­sek­si. Roko­tus­päi­vän lop­puo­sa ja lop­pu­viik­ko ovat yleen­sä rau­hal­li­sem­pia aiko­ja käy­dä otta­mas­sa roko­te. Roko­tus­pai­kal­la tulee käyt­tää kas­vo­mas­kia ja nou­dat­taa turvavälejä.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse neuvolan puhelinpalvelusta tai kouluterveydenhoitajalta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media