omaolo.fi Rokotukset
05.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 98 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilannekuva

Mobii­li­so­vel­lus avuk­si koro­na­vi­rus­po­ti­lai­den koti­seu­ran­taan Soitessa

Soi­te on aloit­ta­nut koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den koti­seu­ran­nan mobii­li­so­vel­luk­sen avul­la. Bud­dyCa­re ‑mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta kerä­tään kotie­ris­tyk­sen ajan tie­toa koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen oirei­den kehit­ty­mi­ses­tä. Mikä­li ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten aset­ta­mat raja-arvot ylit­ty­vät oirei­den osal­ta, Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön hen­ki­lö­kun­ta saa täs­tä häly­tyk­sen omaan työ­ka­luun­sa ja sai­ras­tu­nut saa ajois­sa avun oireisiinsa.

Oire­ky­se­lyi­den lisäk­si koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut voi Bud­dyCa­re ‑sovel­luk­sen kaut­ta olla yhtey­des­sä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan ja samoin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi olla yhtey­des­sä sai­ras­tu­nee­seen. Sovel­luk­sen käyt­tö tuo koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neil­le mie­len­rau­haa, sil­lä he tie­tä­vät, että hei­dän voin­ti­aan seu­ra­taan etä­nä ja sovel­luk­sen kaut­ta saa tar­vit­taes­sa hel­pos­ti yhtey­den Soi­ten ammat­ti­lai­seen. Mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta voi­daan jakaa myös tär­ke­ää ja ajan­koh­tais­ta tie­toa sovel­luk­sen käyt­tä­jil­le. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Soi­tes­sa on aktii­vi­ses­ti hyö­dyn­net­ty säh­köi­siä kana­via koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa: ajan koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen Soi­ten dri­ve in ‑pis­tee­seen voi vara­ta Omaolo-sovel­luk­sen kaut­ta ja koro­na­vi­rus­tes­tin tulok­sen voi saa­da teks­ti­vies­til­lä kän­nyk­kään. Bud­dyCa­re ‑sovel­lus tuo säh­köi­sen pal­ve­lun myös koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neel­le. Säh­köi­set pal­ve­lut täy­den­tä­vät Soi­ten mui­ta asioin­ti- ja hoitokäytäntöjä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media