omaolo.fi Rokotukset
05.08.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.8.2021 — 1 uusi tar­tun­ta ja altis­tu­mis­mah­dol­li­suus Kok­ko­lan Viinijuhlilla

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui to 5.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 12 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 15,5 / 100 000 asu­kas­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen on päi­vi­tet­ty uute­na koh­tee­na Kok­ko­lan Vii­ni­juh­lat ajal­la 30–31.7.2021. Kaik­ki koro­na­vi­ruk­sen mah­dol­li­set altis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti netis­tä Omaolo-pal­ve­lus­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön roko­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Soi­te on val­mis­tau­tu­nut aloit­ta­maan kaik­kien 12–15-vuotiaiden nuor­ten roko­tuk­set nopeal­la aika­tau­lul­la, mikä­li asias­ta saa­daan val­ta­kun­nal­li­nen pää­tös. Tie­do­tam­me täs­tä myö­hem­min tarkemmin.

Roko­tusai­ko­ja on mel­ko hyvin saa­ta­vil­la ja aiko­ja ava­taan koko ajan lisää. Vapai­ta aiko­ja pyri­tään avaa­maan vähin­tään vii­kok­si eteen­päin. Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta puhe­li­mit­se tai sähköisesti:

 • Sähköinen ajanvaraus onnistuu Soiten Omahoito-palvelun kautta netissä.
  • Voit varata ajan sähköisestä Omahoito-palvelusta, mikäli sinulla on sähköiseen tunnistautumiseen tarvittavat tunnukset (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, tulee aika varata puhelimitse.
  • Omahoito-palvelu on avoinna vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä

Soi­te jär­jes­tää myös ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, joi­den aika­na ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Seu­raa­vat ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät järjestetään:

 • to 5.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspiste (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • pe 6.8.2021 klo 9.00 -12.00 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)
 • ti 10.8.2021 klo 12.00 -15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Passeli)
 • to 12.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspiste (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • to 12.8.2021 klo 12.00-15.30 Kannuksen seurakuntakoti (Valtakatu 20, Kannus)
 • to 12.8.2021 klo 12.00 -15.30 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Muu­tok­set Soi­ten toi­min­nas­sa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian johdosta

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­ti­lan­teen takia jat­ket­tiin eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä seu­raa­vis­sa toiminnoissa:

Asu­mis­pal­ve­lui­den vie­rai­luoh­jeis­tus 15.10.2021 saakka:

 • Omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti.
 • Tärkeää on vierailla oireettomana.
 • Vierailulla tulee käyttää kasvomaskia, sillä alueellisen kasvomaskisuosituksen mukaan maskia tulee käyttää asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
 • Yhteydenotto yksikköön ennen vierailua on suositeltavaa turvallisen vierailun järjestämiseksi.
 • Lisätietoja asumispalveluyksiköistä.

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus:

 • Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 15.10.2021 saakka. Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä.

Koro­na­tie­dot­ta­mi­nen

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta aina maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin, jol­loin päi­vi­täm­me ilmaan­tu­vuus­lu­vut tilan­ne­ku­vaan. Koro­na­ti­lan­teen tapaus­mää­rät päi­vi­te­tään joka arki­päi­vä Soi­ten koronasivustolle.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­rin tie­dot päi­vi­te­tään maa­nan­tai­sin Soi­ten koronasivustolle.

Kes­ki­viik­koi­sin tie­do­tam­me alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män päätöksistä.

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta suun­ni­tel­lun tie­do­tusai­ka­tau­lun ulko­puo­lel­la myös jos alu­eel­li­nen tilan­ne muut­tuu olennaisesti.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media