omaolo.fi Rokotukset
06.05.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 6.5.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan­läh­det­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan. Lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne Kun­to­kes­kus Lii­kus­sa tiis­tai­na 4.5. klo 6.30 — 7.30 väli­se­nä aika­na. Pyy­däm­me kun­to­sa­lil­la samaan aikaan ollei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin.

Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 2,6 / 100 000 asu­kas­ta, kun koro­na­tar­tun­to­ja on todet­tu 14 vuo­ro­kau­den aika­na yhteen­sä 2. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Val­mius­ryh­mä koros­taa, että ris­ki koro­na­tar­tun­nan saa­mi­sel­le alu­eel­la on vie­lä mah­dol­li­nen vii­me aiko­jen rau­hal­li­ses­ta tilan­tees­ta huo­li­mat­ta. On erit­täin tär­ke­ää edel­leen nou­dat­taa koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia.

Muis­tam­me­han myös lähes­ty­vä­nä äitien­päi­vä­nä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta koro­na­tur­val­li­siin vie­rai­lui­hin läheis­ten kans­sa. Soi­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä omais­ten ja läheis­ten vie­rai­lut jär­jes­ty­vät varo­toi­min yksi­kön ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä  yksik­köön ennen vie­rai­lua tur­val­li­sen vie­rai­lun jär­jes­tä­mi­sek­si. Tär­ke­ää on vie­rail­la oireet­to­ma­na. Lisä­tie­toa: https://www.soite.fi/palvelu_ja_laitosasuminen

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 55-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 11.5.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488. Myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Lisä­tie­toa roko­tus­ten ajan­va­rauk­ses­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Kai­kil­la rokot­teil­la, kuten muil­la­kin lääk­keil­lä, voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Mah­dol­li­ses­ta hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta voi tar­vit­taes­sa soit­taa Soi­ten päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116117. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Tavan­omai­sim­min roko­tuk­sen jäl­keen ilme­nee pai­kal­li­sia oirei­ta pis­tos­koh­das­sa, kuten kipua, punoi­tus­ta, kuu­mo­tus­ta ja tur­vo­tus­ta. Hyvin taval­li­sia ovat myös ohi­me­ne­vät ylei­soi­reet, kuten kuu­me­reak­tiot, lihas­sär­ky, pään­sär­ky, väsy­mys, ärty­nei­syys, huo­no­voin­ti­suus ja vilun­vä­ris­tyk­set. Lisä­tie­toa löy­tyy sekä THL:n että FIMEA:n verkkosivuilta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media