omaolo.fi Rokotukset
07.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 7.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta. Tar­tun­to­jen luku­mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on 6 ja ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on 7,7 / 100 000 asukasta.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten yksi­köis­sä. Täl­lä het­kel­lä roko­te­taan koro­na­vi­ruk­sen ensi­lin­jan sote-hen­ki­lös­töä. Ikäih­mis­ten sekä hen­ki­lö­kun­nan koro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan Soi­ten Hoi­don ja hoi­van asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä vii­kos­ta 3–4 alkaen. Hoi­don ja hoi­van yksi­köi­den roko­tuk­set kat­ta­vat n. 2000 henkilöä.

Koro­na­val­mius­ryh­mä päät­ti, että Koi­vu­haan vas­taan­o­ton supis­tet­tua toi­min­taa jat­ke­taan 7.3.2021 saak­ka. Tämä tar­koit­taa sitä, että Koi­vu­haan lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le pää­see ainoas­taan ajanvarauksella.

Koro­na­val­mius­ryh­mä lin­ja­si kokouk­ses­saan myös, että labo­ra­to­rio­näyt­teen­ot­to­pis­tei­den toi­min­taa supis­te­taan mää­rä­ai­kai­ses­ti ajal­la 18.1.2021 – 18.3.2021 seuraavasti:

  • Kälviän terveysasemalla labranäytteenotto 3 pv --> 2 pv / viikossa
  • Teerijärven terveysasemalla labranäytteenotto 3 pv --> 2 pv / viikossa
  • Alavetelin terveysasemalla labranäytteenotto 2 pv --> 1 pv / viikossa

Pää­tök­sen poh­jal­la on Nord­La­bin ilmoi­tus sii­tä, että se tulee vähen­tä­mään näyt­teen­ot­to­toi­min­taa Soi­ten alu­eel­la, jot­ta hen­ki­lö­kun­taa voi­daan tur­va­ta koro­na-ana­ly­tiik­kaan. Vähen­net­tä­vät yksi­köt perus­tu­vat jo aiem­min teh­tyyn arvioon näyt­teen­o­ton volyy­mi­tie­dois­ta sekä pal­ve­lu­tar­pees­ta yksiköissä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media