omaolo.fi Rokotukset
07.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 7.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta sun­nun­tai­na 6.12.2020. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Yhteen­sä uusia tar­tun­to­ja todet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na kolme.

Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Tilan­ne­ku­van kes­kei­set luvut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 26
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 33
  • Koronavirustesteistä 0,5 % on positiivisia tuloksia.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 144
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys yli 80 %
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Koro­na­val­mius­ryh­mä pyy­tää asiak­kai­ta kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta sii­hen, että lii­ken­ne­sään­tö­jä nou­da­te­taan huo­lel­li­ses­ti Soi­ten dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­kais­toil­la, jot­ta tur­val­li­suus ei vaarannu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media