omaolo.fi Rokotukset
08.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 8.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me aiem­min vii­kon­lop­pu­na. Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun liit­tyen on Soi­ten alu­eel­la ase­tet­tu karan­tee­niin usei­ta kym­me­niä ihmi­siä jat­ko­tar­tun­to­jen estämiseksi.

Skel­lef­teås­ta Suo­meen lau­an­tain 23.1.2021 jäl­keen palan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä keho­te­taan edel­leen hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin. Tes­tiin on syy­tä täs­sä poik­keus­ta­pauk­ses­sa men­nä, vaik­ka oli­si oiree­ton. Tes­tiin meno on tar­peen, vaik­ka teh­taal­la tai län­si­ra­jal­la oli­si otet­tu jo nega­tii­vi­nen koro­na­näy­te. Näis­sä tapauk­sis­sa tes­tien välin on olta­va vähin­tään 72 h. Skel­lef­teås­sa on pahe­ne­va koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ja North­vol­tin teh­taal­ta on löy­ty­nyt bri­tan­nia­lais­ta alku­pe­rää ole­vaa muuntovirusta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 21 (edellinen luku 17)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 25,6 (edellinen luku 21,8)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
  • Koronavirustesteistä 0,6% on positiivisia tuloksia. Viikolla 5 koronavirustestejä otettiin Soitessa n. 1400 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 190
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Roko­tuk­set

Ikäih­mis­ten koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä on nyt roko­tet­tu 84% asuk­kais­ta ja hen­ki­lö­kun­nas­ta. Tänään avat­tiin jäl­leen ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuo­tiail­le, esim. puo­li­soil­le). Täl­lä vii­kol­la jouk­ko­ro­ko­tuk­seen on varat­tu n. 600 rokotetta.

Jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on jäl­leen läh­te­nyt aktii­vi­ses­ti käyn­tiin ja yhtey­den­ot­to­ja on tul­lut pal­jon niin puhe­li­mit­se kuin säh­köi­ses­ti. Puhe­lin­ajan­va­rauk­seen on lisät­ty hen­ki­lö­kun­taa. Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vas­ti ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Soi­ten hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tauol­la täl­lä vii­kol­la, sil­lä rokot­tei­den anta­mi­nen kes­key­tet­tiin kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä KRAR:n mää­rit­te­le­mien lin­jaus­ten takia.  Hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat ensi vii­kol­la uudestaan.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media