omaolo.fi Rokotukset
08.04.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 8.4.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nat saa­neet oli­vat jo val­miik­si karan­tee­nis­sa, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole.Tartuntaketjun tar­tun­nat ovat var­mis­tu­neet koro­na­vi­ruk­sen brit­ti­va­rian­tin aiheuttamiksi.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­vut ovat säi­ly­neet ennal­laan: 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu yhteen­sä 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 20,6 / 100 000 asu­kas­ta. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäljitetty.

Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 0,5% on täl­lä het­kel­lä posi­tii­vi­sia tuloksia.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 260. Soi­ten tilas­toon on kor­jat­tu yksi vää­räk­si posi­tii­vi­sek­si todet­tu tapaus. 

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Roko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­net­tiin eilen 7.4.2021. Koro­na­ro­kot­teen voi­vat nyt saada:

  • kaikki 18–64-vuotiaat riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat
  • kaikki yli 65-vuotiaat
  • aikoja annetaan edelleen myös aiemmille kohderyhmille: eli yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville 18-69-vuotiaille.

Ajan­va­raus on avat­tu jo säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 13.4.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488.

Soi­tes­sa 18–64-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan Astra Zenecan rokot­teel­la THL:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

Lue tar­kem­min roko­tuk­sis­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­een työ­ter­veys­huol­lon yri­tyk­set alka­vat rokot­taa samo­ja koh­de­ryh­miä vii­kol­ta 15 alkaen. Työ­ter­veys­huol­to­y­ri­tyk­set tie­dot­ta­vat omis­ta koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­sis­ta tar­kem­min omis­sa kanavissaan.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media