omaolo.fi Rokotukset
09.09.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 9.9.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 9.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­val­mius­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­te tie­dot­taa uusis­ta tar­tun­ta­mää­ris­tä ja tilan­ne­ku­van luvuis­ta jat­kos­sa ainoas­taan ker­ran vii­kos­sa, maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­te­tään myös koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri. Alu­eel­li­sen tar­tun­ta­ti­lan­teen tun­nus­lu­vut voi halu­tes­saan kat­soa THL:n koro­na­kar­tas­ta.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei ole rau­hoit­tu­mas­sa Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät 10–29-vuotiaiden ikä­luok­kaan, mis­sä myös Soi­ten alu­eel­la roko­te­kat­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä mata­lam­pi kuin muis­sa ikä­luo­kis­sa. Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan nuor­ten kes­kuu­des­sa tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le, esim. oppi­lai­tok­siin ja kou­lui­hin sekä alu­een tapahtumiin.

Yhteis­kun­ta on avau­tu­mas­sa ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vät rajoi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Roko­tuk­set – ensi vii­kos­ta läh­tien 2. rokot­teen voi aikais­taa kuu­den vii­kon päähän

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Maa­nan­tais­ta 13.9. alkaen toi­sen koro­na­vi­rus­ro­kot­teen voi halu­tes­saan aikais­taa Soi­ten alu­eel­la siten, että 2. annok­sen voi saa­da kuu­den vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä annoksesta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Soi­te on muka­na Kok­ko­lan Kau­pan ja kult­tuu­rin yös­sä per­jan­tai­na 10.9. klo 18–21, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la ilman ajan­va­raus­ta Kok­ko­lan roko­tus­kes­kuk­seen (van­ha Hal­pa-Hal­li, Kaar­le­lan­ka­tu 7). Soi­ten pis­teel­le Näkö­mes­ta­rin kul­mal­le voi tul­la kes­kus­te­le­maan tar­kem­min koro­na­ro­kot­tees­ta Soi­ten asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mikä­li koro­na­vi­rus tai rokot­teet mietityttävät.

Halu­tes­saan ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta säh­köi­ses­ti Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 ma-pe klo 12–15.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media