omaolo.fi Rokotukset
30.09.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne edel­leen vaka­va alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 30.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tämän vii­kon aika­na on todet­tu jo 27 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin nuo­riin aikui­siin. Tar­tun­nat leviä­vät täl­lä het­kel­lä eten­kin per­he­pii­ris­sä sekä har­ras­tuk­sis­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koronaviruspotilasta.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 22.9. klo 14.30-16.30 Prisma, Kokkola
 • 23.9. klo 11.30-15.00 Kirurgian poliklinikka K-PKS
 • 28.9. klo 20.00-20.30 K-Market Kannus
 • 28.9. klo 20.30-21.00 Kannus kebab

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote

Alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­ryh­mä kokoon­tui eilen ja päät­ti, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Kos­ka tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa nuo­ril­la vie­lä rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la ja tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, pitää viran­omais­ryh­mä tär­keä­nä, että alu­eel­li­nen vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus säi­lyy ennal­laan. Myös etä­työ­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa Soi­ten alueella.

Roko­tuk­set – vie­lä on mat­kaa 80 % rokotuskattavuuteen

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Vii­me aikoi­na on ollut havait­ta­vis­sa roko­tus­kat­ta­vuu­den nousua eten­kin ensim­mäi­sen annok­sen osal­ta, mikä on ilah­dut­ta­vaa! Eten­kin nuo­rem­mas­sa 12–15-vuotiaiden ikä­luo­kas­sa on vie­lä kui­ten­kin mat­kaa 80 % roko­tus­kat­ta­vuu­teen Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa kiit­tää eri­tyi­ses­ti Vete­lin nuo­ria, siel­lä on saa­vu­tet­tu 12–15-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä jo 70,5 % roko­tus­kat­ta­vuus ensim­mäi­sen annok­sen osalta!

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Roko­tuk­sia jat­ke­taan alu­een kaup­pa­kes­kuk­sis­sa: Kok­ko­lan City­mar­ke­tis­sa la 9.10. klo 9–13 sekä Pris­mas­sa la 9.10. klo 14–18. Lisäk­si suun­nit­teil­la on walk-in-roko­tus­ten vie­mi­nen alu­een urheilutapahtumiin.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Toi­nen roko­tean­nos on tär­ke­ää ottaa, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään. Suo­mes­sa tavoi­tel­laan 80 % roko­tus­kat­ta­vuut­ta 2. roko­tusan­nok­sen osal­ta, jot­ta yhteis­kun­taa voi­daan ava­ta tur­val­li­ses­ti. Toi­sen roko­tusan­nok­sen voi käy­dä otta­mas­sa, kun ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Kol­man­teen roko­tusan­nok­seen ovat oikeu­tet­tu­ja täl­lä het­kel­lä voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set 12 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­löt sekä sote-hen­ki­lös­tö, joka sai rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä, 3–4 vii­kon, välia­jal­la vuo­den alussa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media