omaolo.fi Rokotukset
23.09.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne edel­leen vaka­va alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 23.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den ajal­ta on täl­lä het­kel­lä 90 / 100 000 asu­kas­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koronaviruspotilasta.

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

  • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
  • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
  • Välttää kokoontumisia.
  • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
  • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote

Roko­tuk­set – roko­tus­kat­ta­vuus saa­ta­va nouse­maan nuo­rem­mis­sa ikäryhmissä

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Roko­tus­kat­ta­vuus ei ole vie­lä lähel­lä 80 % tavoi­tet­ta nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä (12–30-vuotiaat), joten alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­li eili­ses­sä tie­dot­tees­saan, että illan­viet­to­ja ja kokoon­tu­mi­sia väl­tet­täi­siin eten­kin nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä, joi­hin myös koro­na­tar­tun­nat kes­kit­ty­vät täl­lä hetkellä.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Täl­lä vii­kol­la jal­kau­dum­me rokot­ta­maan väes­töä Kok­ko­lan Pris­maan to 23.9. klo 9–15 sekä City­mar­ket­tiin pe 24.9. klo 9–15. Ensi vii­kon maa­nan­tai­na jär­jes­täm­me walk-in-koro­na­ro­ko­tuk­sia Koi­vu­haan ter­veys­a­se­mal­la ilta-aikaan klo 16–19.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Toi­nen roko­tean­nos on tär­ke­ää ottaa, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pitkään.

Kol­man­teen roko­tusan­nok­seen ovat oikeu­tet­tu­ja täl­lä het­kel­lä voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set 12 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­löt sekä sote-hen­ki­lös­tö, joka sai rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä, 3–4 vii­kon, välia­jal­la vuo­den alussa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media