omaolo.fi Rokotukset
16.09.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne kehit­ty­nyt huo­nom­paan suun­taan alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 16.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on kehit­ty­nyt edel­leen huo­nom­paan suun­taan Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä vii­kol­la on todet­tu jo 19 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den ajal­ta on täl­lä het­kel­lä 86 / 100 000 asu­kas­ta. Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuhkautunut.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

 • 8. ja 9.9. Cafe Eden klo 10:00-10:40
 • 13.9. Lidl Intiaanikylä klo 19-20
 • 13.9. klo 11-12, ti 14.9. klo 16-17 ja ke 15.9. klo 14-15 Urheilutalo Kuntosali (Kokkola)
 • 14.9. Kitinvapari kuntosali Kannus klo 18-19

Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin.  Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ei suin­kaan ole ohi, vaik­ka rajoi­tuk­sia ollaan roko­tus­kat­ta­vuu­den lisään­tyes­sä höl­len­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote

Roko­tuk­set – ensi vii­kol­la roko­tuk­sia myös kauppakeskuksissa

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Kak­kos­ro­kot­tei­ta pis­te­tään täl­lä het­kel­lä enem­män kuin ykkös­ro­kot­tei­ta ja koron­ajoh­to­ryh­mä on huo­lis­saan roko­tus­kat­ta­vuu­den hitaas­ta noususta.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Ensi vii­kol­la Soi­te jal­kau­tuu rokot­ta­maan väes­töä Kok­ko­lan Pris­maan to 23.9. klo 9–15 sekä City­mar­ket­tiin pe 24.9. klo 9–15.  

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Toi­nen roko­tean­nos on tär­ke­ää ottaa, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pitkään.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media