omaolo.fi Rokotukset
06.03.2020

Soi­ten neu­von­ta­pu­he­lin koro­na­vi­rus­ky­sy­myk­siin liittyen

TIEDOTE PÄIVITETTY 13.3.2020

Soi­te on otta­nut käyt­töön alu­eel­li­sen neu­von­ta­nu­me­ron, jos­ta voi kysyä ohjei­ta, mikä­li epäi­lee koronavirusinfektiota.

Puhe­lin­nu­me­ro on 06 828 7499.

Nume­ros­ta vas­ta­taan joka päi­vä klo 8–20.

Puhe­lin­ai­kaa muo­ka­taan tar­peen ja tilan­teen mukaan. Tilan­net­ta seu­ra­taan jatkuvasti.

Puhe­luun vas­taa sai­raan­hoi­ta­ja, joka sel­vit­tää, onko koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa infek­tio­ta syy­tä epäil­lä. Mikä­li koro­na­vi­rusin­fek­tio vai­kut­taa mah­dol­li­sel­ta, soit­ta­jal­le anne­taan toi­min­taoh­jeet.
Nume­ros­ta ei anne­ta yleis­tä ter­veys­neu­von­taa. Mikä­li soit­ta­jan oireet eivät viit­taa koro­na­vi­rusin­fek­tioon, hänet ohja­taan otta­maan yhteyt­tä mui­hin ter­vey­den­huol­lon palveluihin.

Soi­ten alu­een oma neu­von­ta­pu­he­lin avat­tiin, jot­ta koro­na­vi­rus­ta kos­ke­vat kysy­myk­set eivät kuor­mit­tai­si esim. yhteis­päi­vys­tyk­sen tai ter­veys­a­se­mien puhelimia.

Koro­na­vi­ruk­ses­ta on avat­tu myös val­ta­kun­nal­li­nen puhe­lin­neu­von­ta, joka tar­jo­aa yleis­tä tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta. Neu­von­nan nume­ro on 0295 535 535. Keho­tam­me soit­ta­maan val­ta­kun­nal­li­seen nume­roon, kun kai­paat yleis­tä neu­von­taa koronaviruksesta.

Val­ta­kun­nal­li­nen puhe­lin­neu­von­ta on auki arki­päi­vi­sin klo 8–21 ja lau­an­tai­sin klo 9–15. Puhe­lin­neu­von­nas­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa eikä ohjaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oireis­sa.
Link­ki:  Toi­mi näin, jos epäi­let koronavirus-infektiota

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media