omaolo.fi Rokotukset

Soi­ten toimintamuutokset

Seu­raa Soi­ten muu­ta tie­dot­ta­mis­ta verk­ko­si­vuil­la www.soite.fi sekä sosi­aa­li­ses­sa mediassa:

Face­book Soi­teTwit­ter

Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian johdosta

Soi­ten pal­ve­lut toi­mi­vat pää­osin nor­maa­lis­ti. Soi­ten pal­ve­luis­sa suo­si­taan etä­työ­tä ja etä­vas­taan­ot­toa, mut­ta var­mis­te­taan, että asiak­kail­la on aina tar­vit­taes­sa fyy­si­ses­ti mah­dol­li­suus saa­da palvelunsa.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set kos­ke­vat seu­raa­via yksiköitä:

Seu­raa Soi­ten muu­ta tie­dot­ta­mis­ta verk­ko­si­vuil­la www.soite.fi sekä sosi­aa­li­ses­sa mediassa:

Face­book Soi­teFace­book kes­kus­sai­raa­laTwit­ter

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media