omaolo.fi Rokotukset
03.12.2021

Soi­tes­sa aloi­te­taan kol­man­sien roko­tean­nos­ten tar­joa­mi­nen kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le 5–6 kuu­kaut­ta toi­ses­ta annoksesta

Soi­tes­sa aloi­te­taan tänään per­jan­tai­na 3.12. kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien tar­joa­mi­nen kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut 5–6 kuu­kaut­ta Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) suo­si­tuk­sen mukaisesti.

Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa, että kol­man­teen rokot­tee­seen on täl­lä het­kel­lä oikeu­tet­tu noin 21 000 alu­een asu­kas­ta. Tämä saat­taa aiheut­taa ruuh­kaa roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi myös vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Ryh­mil­le, joil­le THL on jo aiem­min suo­si­tel­lut kol­man­sia roko­tean­nok­sia, suo­si­tel­laan tehos­tean­nok­sia niin ikään 5–6 kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jäl­keen. Näi­hin ryh­miin kuu­lu­vat muun muas­sa 60 vuot­ta täyt­tä­neet, lyhyel­lä annos­vä­lil­lä roko­te­tut, koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va ja muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­va sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lös­tö. Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le kol­mat­ta annos­ta suo­si­tel­laan aiem­paan tapaan 2 kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jälkeen.

Aiem­min muil­le kuin immuu­ni­puut­tei­sil­le kol­mat­ta annos­ta on suo­si­tel­tu kuusi kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jäl­keen. Nyt tehos­te­ro­ko­te voi­tai­siin antaa jo hie­man nopeam­min. Suo­si­tus kol­man­sis­ta annok­sis­ta kos­kee myös alle 30-vuo­tiai­ta mie­hiä, joil­le kol­man­te­na roko­tean­nok­se­na anne­taan BioN­Tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta.

Koro­na­tar­tun­to­jen ja vaka­vien tau­ti­ta­paus­ten ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen kaik­kein tär­kein­tä, että ihmi­set ottai­si­vat ensim­mäi­set kak­si koronarokoteannosta.

Ensim­mäi­sen ja toi­sen roko­tean­nok­sen väli vai­kut­taa roko­tus­suo­jan syn­ty­mi­seen. Pidem­pi annos­vä­li syn­nyt­tää parem­mat vas­ta-aine­pi­toi­suu­det, jot­ka myös säi­ly­vät pidem­pään kor­keam­mal­la tasolla.

THL on ohjeis­ta­nut käy­tet­tä­väk­si kol­man­siin annok­siin ensi­si­jai­ses­ti samaa val­mis­tet­ta kuin toi­sel­le annok­sel­le. Rokot­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­sek­si ohjeis­tuk­seen jou­du­taan kui­ten­kin teke­mään muu­tos, jol­loin osa Pfize­rin Comir­na­ty-rokot­teen toi­se­na annok­se­na saa­neis­ta saa­vat Moder­nan Spi­ke­vax-rokot­teen kol­man­nel­la rokotuskerralla.

Tut­ki­muk­sis­sa Spi­ke­vax-rokot­teen teho on ollut vähin­tään yhtä hyvä kuin Comir­na­ty-rokot­teel­la. Jois­sain tut­ki­muk­sis­sa Spi­ke­vax on ollut jopa Comir­na­tya tehok­kaam­pi.
 
Maa­il­mal­ta ker­ty­neen koke­muk­sen perus­teel­la Comir­na­ty- ja Spi­ke­vax-rokot­tei­den ris­tiin­käyt­tö on ollut tur­val­lis­ta ja suo­ja on muo­dos­tu­nut vähin­tään yhtä hyväk­si kuin vain yhtä roko­te­val­mis­tet­ta saa­neil­la. Odo­te­tus­ta poik­kea­via vaka­via hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole havait­tu, kun roko­tus­sar­jaa on jat­ket­tu toi­sel­la valmisteella.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media