omaolo.fi Rokotukset
22.12.2021

Suo­si­tuk­set jou­lun ja uuden vuo­den viettoon

Soi­te toi­voo, että jou­lun ja uuden vuo­den aika vie­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man koronaturvallisesti.

  • Huolehdi, että rokotussuojasi on kunnossa.
  • Suositus on, että joulun aikaa vietettäisiin mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kesken.
  • Ystävien ja sukulaisten tapaamiset mielellään rokotettuna ja vain terveenä.
  • Jos vierailee hoivakodissa tai tuetun asumisen yksikössä asuvan riskiryhmään kuuluvan läheisen luona, on tärkeää noudattaa tarkkaan yksikön vierailuohjeita.
  • Oireisena tulee pysytellä kotona ja hakeutua koronatestaukseen tarvittaessa
  • Ensisijaista on muistaa pyhinä samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. On tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti.

Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään myös koro­na­vi­ruk­sen koti­tes­te­jä ennen ystä­vien ja suku­lais­ten tapaa­mis­ta. Oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Seu­raat­han ja nou­dat­han alu­eel­li­sia koro­na­vi­ruk­sen suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä. Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Soi­tes­sa odo­te­taan val­tio­neu­vos­ton tar­kem­pia ohjeis­tuk­sia koro­nae­pi­de­mian hil­lit­se­mi­seen ja tar­ken­nam­me nii­den poh­jal­ta alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia tar­vit­taes­sa. Suo­sit­te­lem­me seu­raa­maan aktii­vi­ses­ti Soi­ten koro­na­si­vus­toa: https://korona.soite.fi/

Tutus­tu myös THL:n suo­si­tuk­siin jou­lun ja uuden­vuo­den vie­tos­ta: https://thl.fi/fi/-/joulua-ja-uuttavuotta-on-tarkeaa-viettaa-yhdessa-laheisten-kanssa-suunnittele-juhlat-turvallisiksi-etukateen

Koro­na­tes­tiin myös jou­lun aikaan

Tär­ke­ää oli­si myös juh­la­py­hi­nä hakeu­tua tes­tiin lie­vien­kin fluns­sa­oi­rei­den kans­sa ja muu­ten pysy­tel­lä oirei­se­na kotona.

Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on auki joka päi­vän myös jou­lun ja uuden­vuo­den aikaan. Varaa aika näyt­teen­ot­toon joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

  • Sähköisesti Omaolo-palvelun kautta osoitteessa http://www.omaolo.fi
  • Koronaneuvontanumero: puh. 06 828 7499. Avoinna joka päivä klo 8-16.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media