omaolo.fi Rokotukset
17.12.2020

Suo­si­tuk­set jou­lun viettoon

Esi­mer­kik­si suku­lais­vie­rai­lu­ja kan­nat­taa teh­dä vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä. Jos jou­lun aika­na aikoo kui­ten­kin tava­ta mui­ta kuin lähei­sim­piä ihmi­siä, eten­kin jos aikoo tava­ta ikään­ty­nei­tä tai ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via, tapaa­mi­sen tur­val­li­suut­ta voi lisä­tä monin tavoin. 

Jos vie­rai­lee hoi­va­ko­dis­sa tai tue­tun asu­mi­sen yksi­kös­sä asu­van ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van lähei­sen luo­na, on tär­ke­ää nou­dat­taa tark­kaan hen­ki­lö­kun­nan ohjeita. 

Omaa tar­tun­ta­ris­kiä voi puo­les­taan pie­nen­tää vält­tä­mäl­lä sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ennen pyhiä. 

Ensi­si­jais­ta on muis­taa pyhi­nä samat peri­aat­teet kuin muul­loin­kin koro­na-aika­na. Tär­kein­tä on nou­dat­taa hyvää käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa ja yrit­tää huo­leh­tia tur­va­vä­leis­tä. Lisäk­si voi käyt­tää kasvomaskia. 

Tes­tauk­seen myös jou­lun aikaan

Tär­ke­ää oli­si myös juh­la­py­hi­nä hakeu­tua tes­tiin lie­vien­kin koro­na­vi­ruk­seen sopi­vien oirei­den kans­sa ja muu­ten pysy­tel­lä oirei­se­na kotona.

Myös jou­lun aika­na pää­see koro­na­näyt­teen­ot­toon Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin 06 828 7499 pal­ve­lee arki­py­hi­nä vii­kon­lo­pun aukio­loa­join, eli on avoin­na klo 8–16 (24–27.12. sekä 31.12, 1.1.2021 ja 6.1.2021). Koro­na­näyt­teen­ot­toon tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa viipymättä!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media