omaolo.fi Rokotukset

Mää­räyk­set ja suositukset

COVID-19 perus­ta­sol­la Soi­ten alueella

Päi­vi­tet­ty 3.5.2021

Kes­ki-Poh­jan­maa on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 3.5. alkaen ja 16.5.2021 saakka.

AVI:n voi­mas­sa ole­va mää­räys kokoontumisista

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajan­ta­sai­set alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­set löy­ty­vät täl­tä sivul­ta ja tätä päi­vi­te­tään tar­peen mukaan.

Kokoon­tu­mi­sia kos­ke­vat suo­si­tuk­set 3.5.2021 alkaen

Har­ras­tus­toi­min­taa kos­ke­vat suositukset

Kun­tien yllä­pi­tä­mät jul­ki­set tilat

Maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kasvomaskisuositus

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 12-vuotiaille:

Lin­kit:
Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus alu­eel­la
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Etä­työ­suo­si­tus

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Toi­min­taoh­je ulko­mail­ta saapuville

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media