omaolo.fi

Mää­räyk­set ja suositukset

COVID-19 perus­ta­sol­la Soi­ten alueella

Päivitetty 19.1.2020 (korjattu kirjoitusasua)

Keski-Pohjanmaa siirtyi 13.1.2021 koronaviruksen perustasolle. Koska koronavirustilanne on valtakunnallisesti kuitenkin edelleen vakava, ei suosituksia ole merkittävästi lievennetty. Suositukset ovat voimassa sunnuntaihin 14.2.2021 saakka.

AVI:n voi­mas­sa ole­va mää­räys kokoontumisista

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajantasaiset alueelliset koronavirussuositukset löytyvät tältä sivulta ja tätä päivitetään tarpeen mukaan.

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set

Har­ras­tus­toi­min­taa kos­ke­vat suositukset

Kun­tien yllä­pi­tä­mät jul­ki­set tilat

Laa­jen­net­tu kasvomaskisuositus

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille:

Linkit:
Kasvomaskisuositus alueella
Näin käytät kasvomaskia oikein

Etä­työ­suo­si­tus

Oppi­lai­tok­sia kos­ke­vat suositukset

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Suo­si­tus ulko­mail­ta saa­pu­neil­le kausityöntekijöille

Perus­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vil­le suo­si­tel­laan varovaisuutta

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media