omaolo.fi Rokotukset

Mää­räyk­set ja suositukset

COVID-19 leviä­mis­vai­hees­sa Soi­ten alueella

Päi­vi­tet­ty 13.10.2021

Kes­ki-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen 8.10.2021

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja THL:n anta­maa ohjet­ta sekä STM:n ohjauskirjettä:

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajan­ta­sai­set alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­set löy­ty­vät täl­tä sivul­ta ja tätä päi­vi­te­tään tar­peen mukaan. 

Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­jät vas­taa­vat itse tilai­suuk­sien varo­toi­mis­ta ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä.

Suo­si­tuk­set yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin ja harrastustoimintaan

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

Lin­kit:
Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus alu­eel­la
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Koro­na­tur­val­li­suus työ­pai­koilla

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Toi­min­taoh­je ulko­mail­ta saapuville

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media