omaolo.fi Rokotukset

Mää­räyk­set ja suositukset

Soi­ten alue on mää­ri­tel­ty koro­na­vi­ruk­sen leviämisalueeksi. 

Päi­vi­tet­ty 24.1.2022

Kes­ki-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen 8.10.2021

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa leviä­mis­vai­heen ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja THL:n anta­maa ohjet­ta sekä STM:n ohjauskirjettä:

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät rajoi­tuk­set alueelle

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 pykä­län perus­teel­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien (pl. Reis­jär­vi) alu­eel­la kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set seuraavasti:

Sisä­ti­lois­sa kiel­le­tään ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 (kym­me­nen) henkilöä.

Mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 23.1.2022 – 20.2.2022

Pää­tök­set eivät koh­dis­tu yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin. Alu­een väes­töä keho­te­taan nou­dat­ta­maan koro­nae­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ylei­siä suo­si­tuk­sia myös niis­sä tilan­teis­sa, joi­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­set eivät koske.

Tar­tun­ta­lain pykä­lään 58 d perus­tu­va pää­tös tilo­jen käy­tös­tä kos­kee laa­jas­ti eri­lai­sia asia­kas- ja ylei­sö­ti­lo­ja (esi­mer­kik­si kau­pat, urhei­lu­ti­lat, kir­jas­tot, museot ja teat­te­rit). Pää­tök­sen mukaan tilo­jen käy­tös­tä vas­taa­vien toi­mi­joi­den on jär­jes­tet­tä­vä toi­min­ta siten, että asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien sekä seu­ruei­den lähi­kon­tak­tin aiheut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä voi­daan ehkäis­tä. Toi­mi­ja voi esi­mer­kik­si rajoit­taa asia­kas­mää­rää, por­ras­taa kävi­jöi­den osal­lis­tu­mis­ta ja/tai teh­dä tilaan ja asia­kas­paik­ko­jen sijoit­te­luun liit­ty­viä jär­jes­te­ly­jä. Tie­tyn mit­tai­sia tur­va­vä­le­jä pää­tök­ses­sä ei kui­ten­kaan edellytetä.

Pää­tös­tä ei sovel­le­ta oppi­lai­tos­ten toi­min­taan, var­hais­kas­va­tuk­seen, ammat­tiur­hei­le­mi­seen eikä yksi­tyis- tai per­he-elä­män pii­riin kuu­lu­vaan toimintaan.

Pää­tös kos­kee asia­kas­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta urheilu‑, liikunta‑, huvi- ja vir­kis­tys­toi­min­taan käy­tet­ty­jä tilo­ja, kuten kun­to­sa­le­ja, sisä­lii­kun­ta­ti­lo­ja ja ylei­siä sau­no­ja. Mui­den tilo­jen osal­ta pää­tös­tä on nou­da­tet­ta­va, jos kysees­sä on yli 10 hen­ki­lön sisä­ti­la tai yli 50 hen­ki­lön ulkotila.

Mää­räys tilo­jen käy­tös­tä kos­kee myös esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa. Pää­tös ei kui­ten­kaan estä har­ras­ta­mis­ta, vaan toi­min­taa voi edel­leen jat­kaa ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia lisää­mäl­lä. Toi­mi­jat voi­vat har­ki­ta yhdek­si kei­nok­si esi­mer­kik­si van­hem­pien oles­ke­lun rajoit­ta­mis­ta las­ten harrastustiloissa.

Toi­mi­jan pitää teh­dä kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, mil­lä toi­mil­la se estää asiak­kai­den tai osal­lis­tu­jien väli­sen lähi­kon­tak­tin aiheut­ta­maa tar­tun­ta­ris­kiä. Jos toi­mi­ja edel­lyt­tää asiak­kail­ta ja toi­min­taan osal­lis­tu­vil­ta koro­na­pas­sia, myös tie­to sii­tä tulee kir­ja­ta suun­ni­tel­maan. Suun­ni­tel­ma on pidet­tä­vä tilois­sa asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien nähtävillä.

Toi­min­nan­har­joit­ta­ja voi edel­lyt­tää koro­na­pas­sia asiak­kail­ta ja osal­lis­tu­jil­ta. Täl­löin koro­na­pas­sin käyt­tö ei kui­ten­kaan vapau­ta rajoi­tuk­ses­ta, vaan tilo­jen hal­ti­jan tai toi­min­nan­har­joit­ta­jan tulee nou­dat­taa voi­mas­sa ole­via rajoituksia.

Lisä­tie­toa Avin tie­dot­tees­sa.

Lisä­tie­toa ja vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin AVI:n verk­ko­si­vuil­la.

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajan­ta­sai­set alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­set löy­ty­vät täl­tä sivul­ta ja tätä päi­vi­te­tään tar­peen mukaan. 

Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­jät vas­taa­vat itse tilai­suuk­sien varo­toi­mis­ta ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä.

Suo­si­tuk­set yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin ja harrastustoimintaan

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

Lin­kit:
Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus alu­eel­la
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Koro­na­tur­val­li­suus työ­pai­koilla

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Toi­min­taoh­je ulko­mail­ta saapuville

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media