omaolo.fi Vaccinationer
26.07.2021

1 ny coro­na­vi­rus­smit­ta och poten­ti­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

En ny coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. Lis­tan över poten­ti­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats enligt följande:

  • 17.7 Minimani, Karleby kl. 19.15-20.15
  • 20.7. Prisma, Karleby kl. 13-14
  • 20.7. Tokmanni, Karleby kl. 14-14:30
  • 22.7. Lopptorget Aikakone kl. 13-14
  • 22.7. SPR-Kirppis, Karleby kl. 14.00-14.30

Lis­tan över alla poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­nawebb­si­da: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Vi ber alla som besökt poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­ser att föl­ja sina sym­tom och snabbt upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning.

Du note­rar väl att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronatestning.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier