omaolo.fi Vaccinationer
27.07.2021

1 nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta kon­sta­te­rat i Soi­te-områ­det som är rela­te­rad till poten­ti­el­la exponeringssituationer

Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta kon­sta­te­rat i Soi­te-områ­det tis­dag 27.7.2021. Under de senas­te 14 dyg­nen har i Soi­tes områ­de kon­sta­te­rats sam­man­lagt 6 nya coro­na­vi­russmit­tor. Man har kun­nat spå­ra des­sa smit­tor till 100 procent.

Lis­tan över poten­ti­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats enligt följande:

  • 25.7 West Coast Billiard, Karleby kl. 1.30-3.45
  • 25.7 McDonald's, Karleby kl. 15.30-16.00

Alla poten­ti­el­la coro­na­vi­rus­re­la­te­ra­de mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på sidan: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Vi ber per­so­ner som besökt den poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­sen att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning.

Du note­rar väl att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier