omaolo.fi Vaccinationer
27.07.2021

1 nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta och en poten­ti­ell expo­ne­rings­si­tu­a­tion i Soi­tes område

I Soi­tes områ­de har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta fre­dag 23.7.2021. Smit­tan är för­knip­pad med en poten­ti­ell expo­ne­rings­si­tu­a­tion vid guld­meds­af­fä­ren Kul­ta­sepän­li­i­ke Han­na Nie­mi i Kar­le­by ons­dag 21.7.2021 kl. 15.30–17.30.

Vi be per­so­ner som besökt den poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­sen att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning.

Du note­rar väl att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

Under den gång­na vec­kan har i Soi­tes områ­de kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor. Sedan pan­de­mins bör­jan har i Soi­tes områ­de dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 486 smittor.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier