omaolo.fi Vaccinationer
14.05.2021

Soi­te fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas — 10 nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­het­grupp för covid-19 hade ett möte fre­dag 14.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Det har kon­sta­te­rats tio nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Under den gång­na vec­kan (vec­ka 19) har det kon­sta­te­rats sam­man­lagt 46 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter är 2,2 % (av 2 048 tes­ter). Inci­den­sen under 14 dygn är 85/100 000 invå­na­re. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de på sjuk­hu­set på grund av covid-19. Unge­fär 400 per­so­ner är i karantän. 

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, men vi är nära samhällspridningsfasen. 

Kri­te­ri­er­na för sam­hälls­sprid­nings­fa­sen upp­fylls i frå­ga om inci­den­sen, men inte i frå­ga om de övri­ga kri­te­ri­er­na. Unge­fär 50 % av coro­na­vi­rus­fal­len kan fort­fa­ran­de utre­das. Spår­nings­ar­be­tet görs och de som expo­ne­rats sätts i karan­tän fort­fa­ran­de inom ett dygn från att en smit­ta kon­sta­te­rats. Beho­vet av sjuk­hus­vård har inte ökat, men efter­frå­gan på den har ökat. Det bör beak­tas att beho­vet av sjuk­hus­vård kom­mer oftast med för­dröj­ning, unge­fär den and­ra sjukdomsveckan. 

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter änd­ras inte. Enligt Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) beslut begrän­sas anta­let del­ta­ga­re vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten i Soi­tes områ­de till 10 per­so­ner inom­hus och 20 per­so­ner utom­hus. Det rekom­men­de­ras att rekom­men­da­tio­nen från Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 följs i frå­ga om pri­va­ta sam­man­koms­ter, dvs. att anta­let del­ta­ga­re är ock­så vid dem högst 10 inom­hus och högst 20 per­so­ner utom­hus. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte tis­dag 18.5.2021. 

Situ­a­tio­nen i dag 

Det har kon­sta­te­rats tio nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Mån­dag 10.5 skic­ka­des sex posi­ti­va coro­na­vi­rus­prov från Soi­te för ana­lys för att kart­läg­ga even­tu­el­la virus­va­ri­an­ter. Ons­dag 12.5 med­de­la­de vi att resul­ta­tet från sekven­se­ring­en av ett av pro­ven bli­vit klart och att det är frå­ga om coro­na­vi­ru­sets indis­ka vari­ant. De resul­tat som kom­mit i dag fre­dag 14.5 visar att ock­så de övri­ga fem pro­ven är av den indis­ka varianten. 

Föl­jan­de plat­ser har lagts till på lis­tan över even­tu­el­la exponeringssituationer: 

 • Mån 10.5.2021 kl. 8.30 bussresa Maringais - Karleby 
 • Mån 10.5 kl. 14.45-15.15 nedre våningen på H&M 
 • Mån 10.5 kl. 9.00-15.00 Mom’s Garden 
 • Tis 11.5 kl. 9.00-13.00 Mom’s Garden 
 • Tis 11.5.2021 kl. 13.15 bussresa Karleby - Kelviå 

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/situationsbild/

Vi ber att de som varit på even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning. 

Vän­li­gen beak­ta att du inte behö­ver kon­tak­ta Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter handhygienen. 

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga sym­tom: 

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv  
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117

  Vi är glada över att invånarna i området gått aktivt på coronavirusprovtagning. Vi påminner likväl om att man inte kan komma till drive-in-provtagning utan att ha bokat tid först. Beakta vänligen dessutom att en egen tid ska bokas för varje person som ska testas. Tid kan bokas elektroniskt eller per telefon. Till exempel kan hela familjen inte komma för provtagning om tid endast bokats för en familjemedlem.  

  För att provtagningen ska fungera smidigt behöver personalen i provtagningen veta på förhand vem som kommer till provtagningen. Då har personalen personuppgifterna och laboratorieremisserna färdiga inför provtagningen. 

Änd­ring­ar i verksamheten

På grund av coro­na­vi­rus­lä­get är Loch­teå häl­so­sta­tion stängd vec­ka 20. Kli­en­ter kon­tak­tas ifall en över­ens­kom­men tid behö­ver ändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier