omaolo.fi Vaccinationer
20.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har igen kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi har infor­me­rat om den senas­te tiden. Störs­ta delen av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan varit i karan­tän. Nya omfat­tan­de mass­ex­po­ne­ring­ar har inte kom­mit fram efter expo­ne­ring­en i Luci­na Hag­ma­nin kou­lu.

Det finns fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner beto­nar att anvis­ning­ar­na om karan­tän ska föl­jas och att man inte kan gå till arbe­tet eller till hob­by­er om man har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coronaviruset.

Nya even­tu­el­la exponeringssituationer:

  • Lör 15.5 kl. 10-13 Toivosen Eläinpuisto
  • Sön 16.5 kl. 10-11 Minimani, Kokkola
  • Mån 17.5 ca kl. 9-11 Motorset, Kannus
  • Mån 17.5 kl. 8-9 Koivusaari, Kannus
  • Mån 17.5 kl. 18-19 S-Market, Kelviå

Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/. De nyas­te expo­ne­rings­plat­ser­na listas ock­så på webb­plat­sens förs­ta sida. Lis­tan över expo­ne­rings­plat­ser kom­plet­te­ras på Soi­tes coro­nawebb­plats vid behov.

I går togs det 622 coro­na­vi­rus­prov i Soi­te. Arbe­tet med stock­ning­en i labo­ra­to­ri­e­a­na­ly­ser­na pågår fort­fa­ran­de, vil­ket gör att provsva­ren kom­mer sena­re än van­ligt. När provsvar kom­mer kan det­ta synas som stör­re smit­to­tal per dag de när­mas­te dagarna.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 156 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 200/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­ma coro­naan­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier