omaolo.fi Vaccinationer
21.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter i hob­by­verk­sam­het skärptes

I dag fre­dag 21.5.2021 hade såväl Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grupp som Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp ett extra möte. Det har igen kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na skärp­tes till högst 10 per­so­ner i frå­ga om hob­by­verk­sam­het utomhus.

Det har igen kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi har infor­me­rat om den senas­te tiden. Störs­ta delen av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men det före­kom­mer fort­fa­ran­de smit­tor utan­för karan­tän vars käl­la inte med säker­het har kun­nat utredas.

Arbe­tet med stock­ning­en i labo­ra­to­ri­e­a­na­ly­ser­na pågår fort­fa­ran­de, vil­ket gör att provsva­ren kom­mer sena­re än van­ligt. När coro­na­provsvar kom­mer kan det­ta synas som stör­re smit­to­tal per dag de när­mas­te dagarna.

Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är fort­fa­ran­de på väg upp­åt i områ­det. Det finns fort­fa­ran­de en risk för nya omfat­tan­de exponeringssituationer.

Nya even­tu­el­la exponeringssituationer:

  • tis 18.5 kl. 6-14 S-Market, Kelviå
  • ons 19.5 kl. 6-14 S-Market, Kelviå

Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/.

I Soi­te är man oro­ad över upp­gif­ter om att iso­le­rings- och karan­tänan­vis­ning­ar inte följts till alla delar. Soi­te påmin­ner om att det olag­ligt att bry­ta mot karan­tän som ordi­ne­rats av en smitt­skyddslä­ka­re. Soi­te ber vid behov poli­sen om handräckning.

Sam­ma coro­naan­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Vi ber ock­så att per­so­ner som expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set och är i karan­tän är all­tid i kon­takt med Soi­te endast via en kanal. Då und­viks situ­a­tio­ner där fle­ra yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner bör­jar skö­ta sam­ma ären­de sam­ti­digt. Genom att ta kon­takt endast via en kanal (t.ex. Bud­dyCa­re eller tele­fon­sam­tal) under­lät­tas de yrkes­ut­bil­da­des arbete.

Den regi­o­na­la covid-19 myn­dig­hets­grup­pen skärp­te rekom­men­da­tio­ner­na i frå­ga om hobbyverksamhet

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade ett extra möte fre­dag 21.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Soi­tes områ­de är i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Där­för skärp­te myn­dig­hets­grup­pen ännu ock­så begräns­ning­ar­na i frå­ga om sam­man­koms­ter i hobbyverksamhet:

Den skärp­ta begräns­ning­en gäl­lan­de hob­by­verk­sam­het trä­der i kraft ome­del­bart och gäl­ler till och med 1.6.2021, lik­som ock­så de and­ra regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en fort­skri­der bra i Soi­tes områ­de och det kan för­vän­tas att Soi­tes områ­de kom­mer att få ett stör­re antal vac­ci­ner på grund av epi­de­mi­lä­get. När extra vac­cin­do­ser inte räk­nas med har Soi­te 5 700 coro­na­vi­rus­vac­ci­ner näs­ta vec­ka, varav ande­len förs­ta vac­cin­do­ser är cir­ka 3 700. Beräk­nings­mäs­sigt finns det för när­va­ran­de cir­ka 5 000 per­so­ner som är berät­ti­ga­de till en förs­ta vac­cin­dos i Soi­tes område.

För när­va­ran­de pågår vac­ci­na­tio­ner­na för alla över 50 år gam­la per­so­ner och för 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 och som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt eller kraf­tigt ökar ris­ken för svår coronavirussjukdom.

Tele­fon­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 25.5.2021 kl. 12 och ock­så i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten öpp­nas mer tider tis­dag kl. 12.

  • Den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi är öppen för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Mer vaccinationstider öppnas tisdag kl. 12. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern. Man kan beställa tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
  • Telefonbokningen öppnas på numret 06 828 7488 tisdagar kl. 12. Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.

Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas och om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. Egen­vårds­tjäns­ten är öppen dyg­net runt alla dagar i vec­kan. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Följ med Soi­tes kana­ler på web­ben och i soci­a­la medi­er samt de loka­la medi­er­na för att se när din ålders­grupp är i tur att vaccineras!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier