omaolo.fi Vaccinationer
19.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 19.5.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har under det för­säm­ra­de coro­na­vi­rus­lä­get möte mån­da­gar, ons­da­gar och fre­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats 11 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi har infor­me­rat om den senas­te tiden. Störs­ta delen av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan varit i karan­tän. Nya omfat­tan­de mass­ex­po­ne­ring­ar har inte kom­mit fram.

I går togs det 647 coro­na­vi­rus­prov i Soi­te. Labo­ra­to­ri­e­a­na­ly­ser­na har stoc­kat sig på grund av det sto­ra anta­let prov, vil­ket gör att testre­sul­ta­ten kom­men sena­re än van­ligt. När provsvar kom­mer kan det­ta synas som stör­re smit­to­tal per dag de när­mas­te dagarna.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 146 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na. Inci­den­sen är nu 188/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Alla even­tu­el­la mass­ex­po­ne­rings­plat­ser listas på en egen sida på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/. De nyas­te expo­ne­rings­plat­ser­na listas ock­så på webb­plat­sens förs­ta sida. Lis­tan över expo­ne­rings­plat­ser kom­plet­te­ras på Soi­tes coro­nawebb­plats vid behov.

Sam­ma coro­naan­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

 • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
 • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
 • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
 • sköt om god handhygien
 • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het p.g.a. coronavirusläget

På grund av coro­na­vi­rus­lä­get som för­säm­rats snabbt änd­ras Soi­tes verk­sam­het på föl­jan­de sätt, i regel till och med 30.5.2021:

 • Hälso- och sjukvårdstjänster:
  • Lochteå hälsostation fortsätter ha stängt t.o.m. 30.5.2021
  • till centralsjukhusets polikliniker tas endast de patienter som är i behov av brådskande vård
  • inga läkarundersökningar görs inom skolhälsovården
  • skolelevernas tandkontroller avbryts inom munhälsovården
 • Familjernas tjänster:
  • inom socialservicen och inom mentalvårdstjänsterna utnyttjas i första hand distansarbete och distansmottagning, men man försäkrar sig om att klienter har alltid vid behov möjlighet att få sina tjänster på plats
  • i rehabiliterande arbetsverksamhet görs specialarrangemang
  • på rådgivningarna och inom skol- och studerandehälsovården utnyttjas i första hand distansarbete och distansmottagning, men man försäkrar sig om att klienter har alltid vid behov möjlighet att få sina tjänster på plats
  • på rådgivningarna och inom skol- och studerandehälsovården görs endast nödvändiga hembesök hos symtomfria familjer
  • endast den gravida kvinnan kan komma till ett rådgivningsbesök på mödrarådgivningen
  • endast en förälder kommer med sitt barn till barnrådgivningen
  • båda föräldrarna kan delta i de omfattande rådgivningskontrollerna om de är symtomfria
  • hälsovårdarna vid de skolor som är i distansundervisning har flyttats till spårningsuppgifter och kan därför inte nås
  • inom specialsjukvården för barn och ungdomar utnyttjas i första hand distansarbete och distansmottagning, men man försäkrar sig om att klienter har alltid vid behov möjlighet att få sina tjänster på plats
 • Vården och omsorgen:
  • Verksamheten vid seniorernas hälsopunkt Daalia avbryts till och med 6.6.
  • eSeniorer-verksamheten avbryts
  • Dagverksamheten för seniorer är på paus till och med 20.6. Kontakt med familjerna på andra sätt.
  • Soites gym vid Furuåsens verksamhetscenter och enheten för seniorboende vid Kuusikumpu är stängda.  
  • Klienthandledningens icke-brådskande verksamhet är på paus. Akuta bedömningar av vårdbehovet genomförs.
  • Det kan förekomma ändringar i geriatriska poliklinikens verksamhet. Klienterna kontaktas separat i fråga om ändringar som gäller dem.

Alla änd­ring­ar i öppet­ti­der­na p.g.a. coro­na­vi­rus­lä­get finns på webb­plat­sen: https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier