omaolo.fi Vaccinationer
12.02.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de — fyra av smit­tor­na från ked­jan i Skel­l­ef­teå har kon­sta­te­rats vara av den mute­ra­de for­men med ursprung i Britannien

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Det har kom­mit sam­man­lagt 15 smit­tor från smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå till Soi­tes områ­de när den smitt­sprid­ning smit­tor­na lett till räk­nas med. De som bli­vit smit­ta­de har satts snabbt i karan­tän och expo­ne­ring­ar­na har skett i familjekretsen.

De posi­ti­va coro­na­vi­rus­pro­ven ana­ly­se­ras hos Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL för att se om det är frå­ga om det mute­ra­de viru­set. Fyra av fal­len har nu kon­sta­te­rats vara av den mute­ra­de for­men med ursprung i Storbritannien.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na utvid­gas näs­ta vec­ka till under 70 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1. Inled­nings­vis vac­ci­ne­ras de per­so­ner i den här grup­pen som går på kon­trol­ler i Soi­te (t.ex. trans­plan­ta­tions- och can­cer­pa­ti­en­ter). De kon­tak­tas per­son­li­gen per tele­fon för att kom­ma över­ens om en vac­ci­na­tions­tid. Det är möj­ligt att hand­la så här eftersom anta­let per­so­ner som ska vac­ci­ne­ras är rela­tivt litet.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv 
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, bör du kontakta Soites samjour, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier