omaolo.fi Vaccinationer
15.05.2021

14 nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats 14 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch. Cir­ka 400 per­so­ner är i karan­tän.

En pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus.

Hög­sta­di­e­e­le­ver vid Juha Vuo­ri­nen-sko­lan i Kan­nus över­går till distans­un­der­vis­ning näs­ta vec­ka till följd av coro­na­vi­rus­smit­ta och ‑expo­ne­ring i fle­ra oli­ka klas­ser. Sko­lan infor­me­rar ele­ver och för­äld­rar om situ­a­tio­nen och hur under­vis­ning­en ord­nas i mer detalj via Wil­ma.

 Som tidi­ga­re infor­me­rat har en del av smit­tor­na i smitt­ked­jan bekräf­tats vara av den indis­ka vari­an­ten. Sam­ma coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Tillägg kl. 15.13:

Poten­ti­ell utsätt­ning för stu­mi­nen coronaviruset

  •  mån 10.5. kl. 14.20 bussen från Juhani Vuorinens skola mot Korpela

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/situationsbild/

Obser­ve­ra att även om du har varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon om du inte har någ­ra sym­tom. Det räc­ker att föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mini­me­ra anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ka onö­di­ga sam­man­koms­ter, var nog­grann med att använ­da ansikts­mask, vid­ta ett säker­hets­av­stånd på 2 meter och var noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

Om du har haft att göra med någon som har utsatts för coro­na men inte med en per­son sm kon­sta­te­rats ha coro­na kan du föl­ja ditt till­stånd hem­ma och föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na. Om du har utsatts för coro­na­vi­rus kom­mer Soi­te att ringa dig.

Vi upp­ma­nar alla att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man bara har lind­ri­ga symtomn.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.

Vi är gla­da över att invå­nar­na i områ­det gått aktivt på coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Vi påmin­ner lik­väl om att man inte kan kom­ma till dri­ve-in-prov­tag­ning utan att ha bokat tid först. Beak­ta vän­li­gen dess­utom att en egen tid ska bokas för var­je per­son som ska tes­tas. Tid kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Till exem­pel kan hela famil­jen inte kom­ma för prov­tag­ning om tid endast bokats för en famil­je­med­lem. För att prov­tag­ning­en ska fun­ge­ra smi­digt behö­ver per­so­na­len i prov­tag­ning­en veta på för­hand vem som kom­mer till prov­tag­ning­en. Då har per­so­na­len per­son­upp­gif­ter­na och labo­ra­to­ri­e­re­mis­ser­na fär­di­ga inför provtagningen. 

Soi­te ring­er upp per­so­ner som får ett posi­tivt testre­sul­tat och ett nega­tivt testre­sul­tat kan kon­trol­le­ras via dina Mina­Kan­ta-sidor eller så får du ett SMS om du har gett till­stånd till att man skic­kar SMS till dig.

Sva­ret på många av de coro­na­re­la­te­ra­de frå­gor som man oro­ar sig över hit­tar du här på Soi­tes coronawebbsida.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier