omaolo.fi Vaccinationer
12.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 16 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — en av de tidi­ga­re smit­tor­na har kon­sta­te­rats vara av den indis­ka varianten

Det har kon­sta­te­rats 16 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi har infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch. Smitt­ked­jan har lett till fle­ra fort­sat­ta ked­jor av vil­ka den mest omfat­tan­de har sitt ursprung vid expo­ne­rings­si­tu­a­tio­nen 5.5 på Kokko­lan ammattikampus.

Viru­set har spri­dit sig kraf­tigt i områ­det eftersom för­hål­lan­de­na varit gynn­sam­ma på grund av två expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 41 coro­na­vi­russmit­tor i smitt­ked­jan som star­ta­de från förs­ta maj-brun­chen. Unge­fär 300 per­so­ner är nu i karan­tän. Inci­den­sta­let har snabbt sti­git över 50/100 000 invå­na­re i området.

Coro­na­vi­rus­prov från smitt­ked­jan har skic­kats för ana­lys för att kart­läg­ga virus­va­ri­an­ter. Resul­ta­tet från sekven­se­ring­en av ett av pro­ven har bli­vit klart och det är frå­ga om coro­na­vi­ru­sets indis­ka vari­ant. Mer infor­ma­tion om den Indis­ka vari­an­ten i THL:s med­de­lan­de (på fins­ka).

För när­va­ran­de sprids smit­tor­na i Soi­tes områ­de sär­skilt bland unga och unga vux­na av vil­ka en del har endast myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­ma coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

 • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
 • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt
 • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
 • sköt om god handhygien
 • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Föl­jan­de plat­ser har lagts till på lis­tan över even­tu­el­la exponeringssituationer:

 • Tors 6.5.2021 ungefär klo 9.00 - 9.15 kaféet Kulma, Karleby
 • Tors 6.5.2021 kl. 16.00 – 18.30 restaurangen Roja, Karleby
 • Fre 7.5.2021 kl. 11.00 – 11.30 restaurangen Sigrids, Karleby
 • Mån 10.5 kl. 6.30-7.30 Osmo Aho Oy:s busstur Vetil – Karleby
 • Mån 10.5 kl. 15.10-16.10 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby – Vetil

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/situationsbild/.

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier