omaolo.fi Vaccinationer
16.05.2021

21 nya fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats 21 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na. Cir­ka 920 per­so­ner är i karan­tän och utö­ver dem är någ­ra hund­ra i fri­vil­lig karantän.

Under­de senas­te 14 dyg­nen har det sam­man­lagt kon­sta­te­rats 101 coro­na­vi­russmit­tor och inci­den­sta­let är just nu 130 / 100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de. Av coro­na­vi­rus­pro­ver­na är ca 2,7 pro­cent posi­ti­va. En pati­ent med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Den regi­o­na­la COVID-19 myn­dig­hets­grup­pen sam­las idag för att bedö­ma om områ­det ska över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins sam­hälls­sprid­nings­fas. Där­till sam­man­trä­der Soi­te idag med bild­nings­vä­sen­det i Kan­nus för att dis­ku­te­ra even­tu­el­la åtgär­der i skolorna.

Den pla­ne­ra­de ope­ra­tions­verk­sa­me­ten vid cen­tral­sjuk­hu­set mås­te mins­kas. Vid Soi­tes avdel­ning­ar och ser­vice­bo­en­de­en­he­ter tar man i bruk besöks­be­gräns­ning­ar. Besök mås­te all­tid avta­las på förhand.

Coro­na­vi­russmit­tor sprids nu kraf­tigt bland unga i syn­ner­het i Kar­le­by och Kan­nus. Vi upp­ma­nar nu kraf­tigt de unga i regi­o­nen att und­vi­ka alla sam­man­koms­ter så att vi kan brom­sa epi­de­min och upp­nå en bätt­re situ­a­tion för som­ma­ren. Det är ock­så vik­tigt att för­hind­ra att viru­set sprids till risk­grup­per. Låt oss nu föl­ja sträng­a­re begräns­ning­ar i någ­ra vec­kor, så får vi en mer coron­afri sommar!

Som vi tidi­ga­re infor­me­rat har en del av smit­tor­na i smitt­ked­jan bekräf­tats vara av den indis­ka vari­an­ten. Sam­ma coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar gäl­ler vid före­byg­gan­det av virusvarianter:

 • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alla onödiga sammankomster!
 • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt
 • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
 • sköt om god handhygien
 • följ de regionala regionala rekommendationerna och bestämmelserna

Tillägg kl. 17.00:

Poten­ti­ell utsätt­ning för stu­mi­nen coronaviruset

 • tis 11.5 kl. 18-19.30 Fotbollshallen Kipparihalli i Karleby
 • tors 13.5 kl. 17-17.30 Kasipiste i Ruotsalo
 • fre 14.5 kl. 12-15 Varuhuset J.Kärkkäinen, Ylivieska (särskilt Fresh!Burger kl. 13 -13.30)
 • fre 14.5. kl. 17-17.35 Restaurang Casa, Lochteå

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/situationsbild/

Vi upp­ma­nar alla att söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man bara har lind­ri­ga sym­tom  som stäm­mer in på coro­na. Man bör inte röra sig utan­för hem­met ens med lind­ri­ga symtom! 

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.

Vi är gla­da över att invå­nar­na i områ­det gått aktivt på coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Vi påmin­ner lik­väl om att man inte kan kom­ma till dri­ve-in-prov­tag­ning utan att ha bokat tid först. Beak­ta vän­li­gen dess­utom att en egen tid ska bokas för var­je per­son som ska tes­tas. Tid kan bokas elektro­niskt eller per tele­fon. Till exem­pel kan hela famil­jen inte kom­ma för prov­tag­ning om tid endast bokats för en famil­je­med­lem. För att prov­tag­ning­en ska fun­ge­ra smi­digt behö­ver per­so­na­len i prov­tag­ning­en veta på för­hand vem som kom­mer till prov­tag­ning­en. Då har per­so­na­len per­son­upp­gif­ter­na och labo­ra­to­ri­e­re­mis­ser­na fär­di­ga inför provtagningen. 

Soi­te ring­er upp per­so­ner som får ett posi­tivt testre­sul­tat och ett nega­tivt testre­sul­tat kan kon­trol­le­ras via dina Mina­Kan­ta-sidor eller så får du ett SMS om du har gett till­stånd till att man skic­kar SMS till dig.

Sva­ret på många av de coro­na­re­la­te­ra­de frå­gor som man oro­ar sig över hit­tar du här på Soi­tes coro­nawebb­si­da https://korona.soite.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier