omaolo.fi Vaccinationer
09.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 3 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de samt expo­ne­ring­ar vid Håll­ha­gens sko­la och yrkes­in­sti­tu­tet i Karleby

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de och des­sa har lett till två mass­ex­po­ne­ring­ar. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch.  Smitt­ked­jan har lett till fle­ra fort­sat­ta smit­tor och Soi­tes per­so­nal gör sitt bäs­ta för att utre­da de fort­sat­ta smitt­ked­jor­na och för att kart­läg­ga de per­so­ner som expo­ne­rats för viruset.

Ele­ver­na i en av klas­ser­na i års­kurs 5 vid Håll­ha­gens sko­la i Kar­le­by kan even­tu­ellt ha expo­ne­rats för en coro­na­vi­rus­smit­ta och ele­ver­na i klas­sen i frå­ga har satts i karan­tän. För att säker­stäl­la fort­satt under­vis­ning över­går ele­ver­na i den klass som expo­ne­rats för viru­set vid Håll­ha­gens sko­la till distans­un­der­vis­ning mån­dag 10.5.2021. Kar­le­by stad infor­me­rar ele­ver­na och för­äld­rar­na när­ma­re via Wil­ma om expo­ne­ring­en och om hur under­vis­ning­en ord­nas. Karan­tä­nen varar till och med 20.5.2021.

Det har skett en annan mass­ex­po­ne­ring vid yrkes­in­sti­tu­tet i Kar­le­by och den smit­ta­de stu­de­ran­dens när­kon­tak­ter har satts i karan­tän. Smit­tan har tro­ligt­vis sitt ursprung vid Job­s­te­ri-eve­ne­mang­et som ord­na­des 5.5.2021. De stu­de­ran­de ombes föl­ja med infor­ma­tio­nen från läro­in­rätt­ning­en via Wilma.

Sam­man­lagt har unge­fär 250 per­so­ner satts i karan­tän under de senas­te dagar­na i Soi­tes område.

Det har kon­sta­te­rats 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dyg­nen och inci­den­sen för 14 dygn är nu 19,4/100 000. 0,8 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va för närvarande.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats avse­värt i Mel­lers­ta Öster­bot­ten under den gång­na vec­kan. Det är nu ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och se till att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på 2 meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör und­vi­kas! Hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set mås­te följas.

Inga nya stäl­len har lagts till på lis­tan över plat­ser där expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett. Expo­ne­ring­ar har allt­så kun­nat ske på föl­jan­de platser:

 • Sön 2.5 kl. 15-19 Word of Faith Church Finlands gudstjänst, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 6.30-7.30 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 7-8 badcentret Vesiveijari, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Ons 5.5 kl. 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (enheten på Närvilägatan 8) Jobsteri-evenemanget, Karleby
 • Ons 5.5 kl. 15.00-16.00 Karleby bowlinghall
 • Ons 5.5 kl. 19-20.30 badcentret Vesiveijari, Karleby

Vi ber att de som varit vid de ovan­nämn­da plat­ser­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
 • Använd mask
 • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier