omaolo.fi Vaccinationer
08.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 3 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till smitt­ked­jan som vi infor­me­ra­de om i går fre­dag 7.5.2021 och på tors­dag 6.5.2021. De per­so­ner som man vet att har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Sam­man­lagt har över 100 per­so­ner satts i karan­tän. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set mås­te föl­jas. Man bör kom­ma ihåg att använ­da mask och att hål­la säker­hets­av­stånd på 2 meter. Coro­na­vi­rus­lä­get har länge varit bra i Mel­lers­ta Öster­bot­ten, men expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner­na och smit­tor­na som kon­sta­te­rats de senas­te dagar­na visar att läget kan för­säm­ras snabbt om de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na inte följs.

Inga nya stäl­len har lagts till på lis­tan över plat­ser där expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett. Expo­ne­ring­ar har allt­så kun­nat ske på föl­jan­de platser:

  • Sön 2.5 kl. 15-19 Word of Faith Church Finlands gudstjänst, Karleby
  • Tis 4.5 kl. 6.30-7.30 Kuntokeskus Liikku, Karleby
  • Tis 4.5 kl. 7-8 badcentret Vesiveijari, Karleby
  • Tis 4.5 kl. 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Karleby
  • Ons 5.5 kl. 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (enheten på Närvilägatan 8) Jobsteri-evenemanget, Karleby
  • Ons 5.5 kl. 15.00-16.00 Karleby bowlinghall
  • Ons 5.5 kl. 19-20.30 badcentret Vesiveijari, Karleby

Vi ber att de som varit vid de ovan­nämn­da stäl­le­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier