omaolo.fi Vaccinationer
20.12.2021

Vac­ci­na­tio­ner­na av 5–11-åriga barn som hör till medi­cins­ka risk­grup­per inleds i Soite

Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har utar­be­tat sepa­ra­ta anvis­ning­ar för kom­mu­ner­na om coro­na­vac­ci­na­tio­ner av 5–11-åringar som hör till en risk­grupp. Vac­ci­ner som behövs för vac­ci­na­tion av barn har anlänt till Fin­land och Soi­te. Det kom­mer mer vac­ci­ner i janu­a­ri 2022. Soi­te inle­der coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för 5–11 år gam­la barn som hör till risk­grup­per ännu under det här året och vac­ci­ne­ring­ar­na fort­sät­ter i januari.

Vis­sa grund­sjuk­do­mar hos barn kan öka ris­ken för svår coro­na­sjuk­dom eller så kan coro­nain­fek­tio­nen för­vär­ra sym­to­men på vis­sa  grund­sjuk­do­mar hos barn.  Vac­ci­na­tion rekom­men­de­ras för de 5–11-åriga barn som hör till des­sa grup­per. Störs­ta delen av des­sa sjuk­do­mar är myc­ket ovanliga.

I THL:s anvis­ning­ar är medi­cins­ka risk­grup­per i frå­ga om coro­na­vi­rus­sjuk­do­men bland barn de följande:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt (ISO-BMI minst 30)  
 • barnneurologiska patienter som har andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet
 • Downs syndrom
 • typ 1- och 2-diabetes
 • astma och regelbunden inhalerad kortisonbehandling

I prak­ti­ken går barn som har någon av des­sa grund­sjuk­do­mar all­tid på regel­bund­na kon­trol­ler på Soi­tes barn­sjuk­hus. Om du är osä­ker på om ditt barn hör till ovan­nämn­da risk­grup­per kan du frå­ga den läka­re som behand­lar bar­net eller över­läka­re Andre­as Blan­co Sequei­ros (abs@soite.fi).

Vac­ci­na­tio­ner av 5–11-åringar som hör till risk­grup­per i Soite

I Soi­tes områ­de vac­ci­ne­ras 5–11-åringar som hör till risk­grup­per utan tids­bok­ning vis­sa dagar på Soi­tes barn­sjuk­hus samt enligt tids­bok­ning i janu­a­ri vid vis­sa av Soi­tes vaccinationscentraler.

Walk-in-vac­ci­na­tio­ner på Soi­tes barnsjukhus

För 5–11-åriga barn som hör till medi­cins­ka risk­grup­per ord­nas coro­na­vac­ci­na­tion utan tids­bok­ning enligt walk-in-prin­ci­pen de föl­jan­de dagar­na på Soi­tes barnsjukhus:

 • mån 27.12.2021 kl. 15-19
 • tis 28.12 kl. 15-19
 • tors 30.12 kl. 15-19

Vac­ci­ne­ring­ar enligt tids­bok­ning på vaccinationscentraler

För 5–11-åriga barn som hör till en medi­cinsk risk­grupp ord­nas coro­na­vac­ci­na­tio­ner enligt tids­bok­ning vid Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­tra­ler i Kar­le­by och i Kan­nus i janu­a­ri 2022. Tid bokas elektro­niskt via Soi­tes Egen­vårds­tjänst. Tider öpp­nas i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en den här vec­kan (vec­ka 51) och alla tider har lagts till senast 24.12.

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten på web­ben: https://soite.terveytesi.fi är öppen 24/7.

 • Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv eller ett under 12 år gammalt barn.
 • De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern.

Vi infor­me­rar sena­re när­ma­re om de fort­sat­ta vaccinationerna.

De fles­ta 5–11-åringar kan inte själv beslu­ta om sin vård och de får inte coro­na­vi­rus­vac­ci­net utan för­äld­rar­nas sam­tyc­ke. För vac­ci­na­tions­be­slu­tet krävs skrift­ligt sam­tyc­ke av alla vårdnadshavarna. 

Vac­ci­net

Barn i åldern 5–11 år får BioN­Tech-Pfi­zers coro­na­vac­cin Comir­na­ty, av vil­ket man för barn använ­der ett pre­pa­rat som inne­hål­ler en mind­re dos och som uttryck­li­gen är avsett för den­na åldersgrupp.

Per­so­ner under 12 år som inte hör till risk­grup­per vac­ci­ne­ras tills vida­re inte i Fin­land. Den natio­nel­la expert­grup­pen för vac­ci­na­tions­frå­gor (KRAR) och THL bedö­mer för när­va­ran­de om alla 5–11-åringar ska erbju­das coro­na­vac­cin. Det är Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och Stats­rå­det som fat­tar beslut om detta.

När­ma­re infor­ma­tion om ären­det i THL:s med­de­lan­de.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier