omaolo.fi Vaccinationer
26.05.2021

Soi­te fort­sät­ter i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — 5 nya smittor

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 26.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de i sam­hälls­sprid­nings­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Det gjor­des änd­ring­ar i de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na när det gäl­ler distans­un­der­vis­ning på and­ra sta­di­et och gäl­lan­de hob­by­er. Gil­tig­hets­ti­den för rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 15.6.2021. Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Ökning­en av anta­let coro­na­vi­russmit­tor har sak­tats av i Soi­tes områ­de, men läget är fort­fa­ran­de all­var­ligt. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set är nu 204/100 000 invå­na­re under 14 dagar i hela Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av smit­tor­na kon­sta­te­ras hos per­so­ner som redan är i karan­tän, men det före­kom­mer ock­så fort­fa­ran­de smit­tor utan­för karan­tän samt mass­ex­po­ne­ring­ar i sko­lor och på arbets­plat­ser. 1,7 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Tre pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har gjorts spe­ci­a­lar­range­mang på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus och inom Soi­tes boen­de­tjäns­ter för att före­byg­ga sprid­ning­en av viru­set till Soi­tes enhe­ter. På cen­tral­sjuk­hu­set har man effek­ti­ve­rat skydds­åt­gär­der och scre­e­ning av pati­en­ter i frå­ga om coronaviruset.

Myn­dig­hets­grup­pen gjor­de föl­jan­de änd­ring­ar i de regi­o­na­la rekommendationerna:

  • Områdets läroanstalter på andra stadiet är i distansundervisning under resten av terminen.
  • Hobbyverksamhet är möjlig utomhus i grupper på högst 10 personer om coronasäkerhetsanvisningarna följs.
  • Utomhus i grupper för barn och ungdomar följs Soites rekommendationer i fråga om sammankomster i samhällsspridningsfasen (högst 10 personer).

Det rekom­men­de­ras att skolav­slut­ning­ar och stu­dent­di­mis­sio­ner ord­nas i litet for­mat utan publik. Säker­hets­av­stånd ska hål­las och hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na beak­tas. Det kan fort­fa­ran­de ske snab­ba för­änd­ring­ar i coro­na­vi­rus­lä­get. Mer pre­ci­sa rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de fes­tar­range­mang kan ges näs­ta vec­ka vid behov.

De nya regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 15.6.2021. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

För att coro­nalä­get ska lug­na ner sig för som­ma­ren är det vik­tigt var och en föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och hygi­enan­vis­ning­ar­na i frå­ga om före­byg­gan­det av smit­tor omsorgs­fullt. Det är nu vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör undvikas!

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har ett egent­ligt möte föl­jan­de gång ons­dag 2.6.2021.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Alla smit­tor­na kon­sta­te­ra­des hos per­so­ner som redan var i karantän.

Den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/.    

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier