omaolo.fi Vaccinationer
22.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 7 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats 7 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Störs­ta delen av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan var i karan­tän, men det före­kom­mer fort­fa­ran­de ock­så smit­tor från utan­för karantän.

Tre pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Inga nya plat­ser lades i dag till på lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser. Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/.

Kom vän­li­gen ihåg anvis­ning­ar­na för före­byg­gan­de av coronavirussmitta:

  • minska antalet närkontakter så mycket som möjligt - undvik alltså alla onödiga sammankomster!
  • se till att använda ansiktsmask omsorgsfullt - maskrekommendationen gäller alla över 12 år gamla personer!
  • kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 2 meter
  • sköt om god handhygien
  • följ de regionala bestämmelserna och rekommendationerna

Vi upp­ma­nar alla som har ens lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set att med låg trös­kel söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Man bör inte röra sig utan­för hem­met om man har ens lind­ri­ga symtom!

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier