omaolo.fi Vaccinationer
07.05.2021

Det har kon­sta­te­rats 7 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — fle­ra even­tu­el­la exponeringssituationer

Det har kon­sta­te­rats sju nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till sam­ma smitt­ked­ja som den smit­ta vi infor­me­ra­de om i går. Käl­lan för smitt­ked­jan är för när­va­ran­de oklar, men kart­lägg­ning­en av den pågår. De per­so­ner som man vet att har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och satts i karan­tän. Sam­man­lagt har över hund­ra per­so­ner satts i karantän.

De nya coro­na­vi­russmit­tor­na kan ha lett till expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

  • Lör 1.5 kl. 14-18 första maj-brunchen på restaurang Mustakari (alla exponerade har nåtts med hjälp av deltagarlistor)
  • Sön 2.5 kl. 15-19 Word of Faith Church Finlands gudtjänst
  • Tis 4.5 kl. 7-8 badcentret Vesiveijari
  • Tis 4.5 kl. 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Karleby
  • Ons 5.5 kl. 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (enheten på Närvilägatan 8) Jobsteri-evenemanget
  • Ons 5.5 kl. 15.00-16.00 Karleby bowlinghall
  • Ons 5.5 kl. 19-20.30 badcentret Vesiveijari

Vi ber att de som varit vid de ovan­nämn­da stäl­le­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Obs: Det har inte skett någon expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set vid Stenäng­ens sko­la i Kar­le­by. Fel­ak­tig infor­ma­tion som spri­dit sig i områ­det har lett till rus­ning på tele­fon­lin­jen i Soi­tes barnakut.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.

Coro­na­vi­rus­lä­get har länge varit bra i Mel­lers­ta Öster­bot­ten, men expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner­na och smit­tor­na som kon­sta­te­rats de senas­te dagar­na visar att läget kan för­säm­ras snabbt om de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na inte följs. Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set har på ett dygn sti­git från 2,6 till 11,6/100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn.

Soi­te påmin­ner med efter­tryck att det gäl­ler att ryc­ka upp sig. Det är myc­ket vik­tigt att fort­fa­ran­de föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set. Man bör kom­ma ihåg att använ­da mask och att hål­la säker­hets­av­stånd på 2 meter.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier