omaolo.fi Vaccinationer
18.08.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 18.8.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beto­nar med efter­tryck vik­ten av att hål­la säker­hets­av­stånd och att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na vid alla sam­man­koms­ter och i all hobbyverksamhet.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 59 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 76/100 000 för 14 dygn. 1,6 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. 78 % av smitt­ked­jor­na kan spå­ras. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland 20–29-åringar i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de, men myn­dig­hets­grup­pen beto­nar med efter­tryck vik­ten av att hål­la säker­hets­av­stånd och att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na vid alla sam­man­koms­ter och i all hob­by­verk­sam­het. Arran­gö­rer ska vid eve­ne­mang för­säk­ra sig om hygi­en­prax­is i enlig­het med § 58 c i lagen om smitt­sam­ma sjuk­do­mar för att före­byg­ga sprid­ning av coro­na­vi­ru­set. Vi påmin­ner om att man vid sam­man­koms­ter ska för­säk­ra sig om:

  • möjlighet att tvätta händerna
  • att undvika folkträngsel, arrangemangen vid ankomst och när man avlägsnar sig ska vara rymliga, tillräckliga wc-utrymmen
  • rengöring av kontaktytor
  • användning av mask rekommenderas både inom- och utomhus
  • att beakta storleken på lokalen i relation till antalet deltagare, möjlighet till säkerhetsavstånd
  • att informera deltagarna om coronasäkerhet: man bör delta i evenemang endast om man är frisk

Dess­utom påmin­ner myn­dig­hets­grup­pen om att det rekom­men­de­ras att föl­jan­de instruk­tio­ner följs i hobbyverksamhet:

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket utre­der beho­vet av begräns­ning­ar i Soi­tes områ­de och infor­me­rar sena­re när­ma­re om detta.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

På Soi­tes webb­plats finns ock­så sepa­rat instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 25.8.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett extra möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

Coro­na­vi­rus­lä­get i dag

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Den smit­ta­de var redan i karan­tän och fal­let har där­för inte lett till nya exponeringar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier