omaolo.fi Vaccinationer
01.09.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 1.9.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oförändrade. 

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 45 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 56,8/100 000 för 14 dygn. För­ra vec­kan togs det sam­man­lagt 2 870 coro­na­vi­rus­prov och 0,7 % av tes­ter­na var posi­ti­va. Smitt­ked­jor­nas spår­bar­het är 80 %. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Anta­let smit­tor är på väg nedåt men det före­kom­mer fort­fa­ran­de såda­na coro­na­vi­russmit­tor i områ­det som inte har kun­nat spå­ras. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des endast 32 % av smit­tor­na hos per­so­ner som redan var i karan­tän. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland 20–29-åringar i Soi­tes områ­de (42 %) och bland under 20 år gam­la per­so­ner (30 %). För­ra vec­kan sat­tes 93 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

På Soi­tes webb­plats finns ock­så sepa­ra­ta instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 8.9.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

Coro­na­vi­rus­lä­get i dag

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de information:

  • lör 28.8 kl. 21.30-22.00 Pizzeria Marziano, Karleby
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier