omaolo.fi Vaccinationer
11.05.2021

Soi­tes områ­de är i acce­le­ra­tions­fa­sen när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — fem nya smit­tor och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na skärps

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte tis­dag 11.5.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­tes områ­de är nu i acce­le­ra­tions­fa­sen enligt de cen­tra­la nyc­kel­ta­len. Där­för skärps de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter. Dess­utom över­går stu­de­ran­de­na vid Kokko­lan ammat­ti­o­pi­sto (yrkes­in­sti­tu­tet i Kar­le­by) till distans­un­der­vis­ning. Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Des­sa hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan som vi infor­me­rat om tidigare.

Under för­ra vec­kan (vec­ka 18) kon­sta­te­ra­des det sam­man­lagt 20 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Ande­len posi­ti­va tes­ter var 1,2 % (av unge­fär 1 600 tes­ter). Det har kon­sta­te­rats 26 coro­na­vi­russmit­tor under 14 dygn i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen är följakt­li­gen för när­va­ran­de 33,5/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de på sjuk­hu­set på grund av covid-19.

Epi­de­mi­lä­get har för­säm­rats avse­värt på en vec­ka i Soi­tes områ­de och situ­a­tio­nen är nu all­var­lig. Soi­tes områ­de är nu i acce­le­ra­tions­fa­sen enligt de cen­tra­la nyc­kel­ta­len. Det är där­för nöd­vän­digt att skär­pa de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Föl­jan­de änd­ring­ar görs i rekommendationerna:

 • det rekommenderas att högst 10 personer är närvarande när privata sammankomster ordnas inomhus
 • det rekommenderas att högst 20 personer är närvarande när privata sammankomster ordnas utomhus
 • alla hobbyer inomhus avbryts, både när det är fråga om vuxna och när det är fråga om barn
 • studerandena vid Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan kaupungin ammattilukio och Ammattiopisto Luovi som studerat i inlärningsmiljöer vid Kokkolan ammattikampus övergår till distansundervisning för perioden 12 - 23.5.2021.
 • studerande, lärare och andra personer som eventuellt vistats vid Kokkolan ammattikampus onsdag 5.5 eller efter det övergår till frivillig karantän.

De nya regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler 12- 23.5.2021. Länk: alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Enligt Regi­on­för­valt­nings­ver­kets (RFV) beslut begrän­sas anta­let del­ta­ga­re vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten i Soi­tes områ­de för när­va­ran­de till 50 per­so­ner. RFV infor­me­rar sepa­rat om even­tu­el­la änd­ring­ar i begräns­ning­en gäl­lan­de anta­let deltagare.

Vi ber nu att var och en föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na nog­grant. Det är nu ytterst vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd på två meter och att skö­ta hand­hy­gi­e­nen. Onö­di­ga sam­man­koms­ter bör und­vi­kas! Hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­det av coro­na­vi­ru­set ska följas.

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 19.5.2021 eller redan tidi­ga­re om situ­a­tio­nen krä­ver det.

Situ­a­tio­nen i dag

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch.

Inga nya expo­ne­rings­plat­ser har lagts till på lis­tan. De even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner­na är:

 • Sön 2.5 kl. 15-19 Word of Faith Church Finlands gudstjänst, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 6.30-7.30 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Karleby
 • Tis 4.5 kl. 7-8 badcentret Vesiveijari, Karleby
 • Ons 5.5 kl. 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (enheten på Närvilägatan 8) Jobsteri-evenemanget
 • Ons 5.5 kl. 15.00-16.00 Karleby bowlinghall
 • Ons 5.5 kl. 19-20.30 badcentret Vesiveijari, Karleby
 • Fre 7.5 kl. 8-16 Rengasmarket, Karleby
 • Tors 6.5.2021 ca kl. 6.50-7.30 Osmo Aho Oy:s busstur Kaustby – Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus)
 • Tors 6.5.2021 ca kl. 13.45-14.30 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • Tors 6.5.2021 ca kl. 15.10-16.10 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • Fre 7.5.2021 ca kl. 6.50-7.30 Osmo Aho Oy:s busstur Kaustby – Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus)
 • Fre 7.5.2021 ca kl. 12.00-12.45 Osmo Aho Oy:s busstur Karleby yrkescampus (Kokkolan ammattikampus) - Kaustby
 • Fre 7.5.2021 kl. 10-11 Brandsäkerhetsövning i Kaustby (ordnades av Alholmens Kraft Oy)

Vi ber att de som varit på even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier