omaolo.fi Vaccinationer
11.08.2021

Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 11.8.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas. Myn­dig­hets­grup­pen pre­ci­se­ra­de de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na när det gäl­ler distans­ar­be­te och rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask. Myn­dig­hets­grup­pen påmin­ner fort­fa­ran­de ock­så om vik­ten av vac­ci­na­tio­ner för att tyg­la epidemin.

Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats snabbt under den gång­na vec­kan i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 38 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 49/100 000 för 14 dygn. 1,5 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. 75 % av smitt­ked­jor­na har spå­rats. För­ra vec­kan sat­tes unge­fär 140 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. Inga begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter trä­der i kraft, men föl­jan­de pre­ci­se­ring­ar görs i de regi­o­na­la rekommendationerna:

  • till rekommendationen om att använda ansiktsmask läggs till en rekommendation om att använda ansiktsmask även utomhus om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.
  • den regionala rekommendationen om distansarbete gäller t.o.m. 30.9.2021

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

På Soi­tes webb­plats finns ock­så sepa­rat instruk­tio­ner till eve­ne­mangsar­ran­gö­rer. Vid eve­ne­mang med över 50 del­ta­ga­re ska arran­gö­ren upp­rät­ta en skrift­lig plan för före­byg­gan­de av coro­na­vi­russmit­tor. När det gäl­ler eve­ne­mang med över 500 del­ta­ga­re ska arran­gö­ren skic­ka pla­nen till Soi­tes team för smitt­sam­ma sjuk­do­mar två vec­kor på för­hand. Mer infor­ma­tion: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/

För att en nor­ma­la­re var­dag ska kun­na tryg­gas när semest­rar­na slu­tar upp­munt­rar myn­dig­hets­grup­pen per­so­ner i arbets­för ålder att söka sig till coro­na­vac­ci­ne­ring om de ännu inte vac­ci­ne­rat sig. Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kan spri­das på arbets­plat­ser om vac­ci­na­tions­täck­ning­en inte är till­räck­ligt hög. Coro­na­vi­rus­vac­ci­net erbju­der ett effek­tivt skydd mot coro­na­vi­rus­sjuk­do­mens all­var­li­ga for­mer. Vac­ci­net skyd­dar ock­så mot covid-19-sjuk­do­mens lång­tidsef­fek­ter, den s.k. long covid som kan orsa­ka lång­va­rig trött­het, and­nöd, hos­ta och led- och bröst­smär­tor. Coro­na­vac­ci­net mins­kar betyd­ligt avsönd­ring av virus och sprid­ning­en av virus från en män­ni­ska till en annan – vac­ci­net skyd­dar både dig och dina när­stå­en­de. Ris­ker­na med själ­va vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­dom. Kom ock­så ihåg att ta den and­ra vac­cin­do­sen vid den tid­punkt som reser­ve­rats för dig.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår för alla över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de. Mer infor­ma­tion om tids­bok­ning till vac­ci­na­tio­ner: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 18.8.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett extra möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

Coro­na­vi­rus­lä­get i dag

Det har kon­sta­te­rats sex nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Utred­ning­en av smitt­ked­jor och kart­lägg­ning­en av expo­ne­ra­de per­so­ner pågår.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • 6.8.2021 kl. 10-10.15 K-Market Lampintori
  • 8.8.2021 kl. 16-17 Prisma, Karleby
  • 6.8.2021 kl. 19-22 K-Supermarket, Järnvägsgatan, Karleby
  • 7.8.2021 kl. 17-22 K-Supermarket, Järnvägsgatan, Karleby
  • 7.8.2021 kl. 00-05 Kebabish Indian Masala, Karleby
  • 7.8.2021 kl. 00-05 Kebabish Indian Masala, Karleby
  • 8.8.2021 kl. 16-17 Lestijärven Saluuna
  • 9.8.2021 kl. 12.45-13.00 Nordlabs laboratorium MÖCS, Karleby

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och söker sig utan dröjs­mål till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coro­na­prov­tag­ning. Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du redan fått ett coronavirusvaccin.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier