omaolo.fi Vaccinationer
15.09.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas — smit­tor före­kom­mer nu i en äld­re ålders­grupp än tidigare

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 15.9.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Coro­na­vi­rus­lä­get har för­säm­rats i Soi­tes områ­de och smit­tor före­kom­mer nu i äld­re ålders­grup­per än tidi­ga­re. Det är främst frå­ga om en epi­de­mi bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner. När sam­häl­let öpp­nas upp efter begräns­ning­ar­na är det svårt att und­vi­ka en coro­na­vi­rus­smit­ta — det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och att de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oförändrade.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 55 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 71/100 000 för 14 dygn. För­ra vec­kan togs det unge­fär 1 800 coro­na­vi­rus­prov och ande­len posi­ti­va resul­tat har sti­git till två pro­cent. Smitt­ked­jor­nas spår­bar­het är 75 % Två pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer för när­va­ran­de i äld­re ålders­grup­per än tidi­ga­re i Soi­tes områ­de: smit­tor har kon­sta­te­rats mest bland 30–39-åringar (28 %) och 50–59-åringar (28 %). Genom­snitts­ål­dern för dem som smit­tats har sti­git till 41 år. Störs­ta delen av de smit­ta­de hade bli­vit smit­ta­de i famil­jekret­sen. Den and­ra till störs­ta smitt­käl­lan var arbets­plat­ser. Vi upp­ma­nar där­för arbets­gi­var­na och che­fer­na i områ­det att hän­vi­sa sina arbets­ta­ga­re till coro­na­prov­tag­ning ock­så om arbets­ta­gar­na bara har myc­ket lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom. När man vän­tar på sitt coro­na­testre­sul­tat ska man stan­na hemma.

Nya instruk­tio­ner för coronavirusprovtagning

Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et (SHM) har upp­da­te­rat instruk­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­prov­tag­ning. Test­ning ska i fort­sätt­ning­en främst rik­tas till per­so­ner som utsatts för viru­set, ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner med sym­tom samt per­so­ner som även efter vac­ci­ne­ring är utsat­ta för all­var­lig coronavirussmitta.

SHM rekom­men­de­rar inte läng­re omfat­tan­de test­ning av per­so­ner som vac­ci­ne­rats två gång­er och som har endast lind­ri­ga sym­tom. Man ska söka sig till prov­tag­ning sär­skilt om man har sym­tom men inte har fått något vac­cin. Coro­na­prov­tag­ning är dock fort­fa­ran­de till­gäng­lig för alla som har sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och alla som miss­tänks ha en coronavirussmitta.

Barn behö­ver inte läng­re tes­tas om de har en lind­rig för­kyl­ning. Test rekom­men­de­ras för under 12 år gam­la barn om de har sym­tom och det har kon­sta­te­rats att de expo­ne­rats för en smit­ta samt om någon famil­je­med­lem som är över 16 år gam­mal inte ännu har full­stän­digt vaccinationsskydd.

Enligt SHM:s nya test­nings­stra­te­gi mins­kas tes­tan­det för att mer häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal ska kun­na flyt­tas till behand­ling av and­ra sym­tom än såda­na som orsa­kats av coronaviruset.

Myn­dig­hets­grup­pen beto­nar att per­so­ner som inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Vi påmin­ner ock­så om att den som vän­tar på resul­ta­tet från en coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbets­plat­sen. Per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser tes­tas om sym­to­men är kraf­ti­ga, om per­so­nen expo­ne­rats i bety­dan­de grad för coro­na­vi­ru­set eller om per­so­nen arbe­tar inom soci­al- eller häl­so­vår­den. Soi­te föl­jer THL:s natio­nel­la instruk­tio­ner i frå­ga om coronavirusprovtagning.

Det är tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vaccinerad.

Myn­dig­hets­grup­pen kon­sta­te­rar att arbets­gi­var­na i områ­det bör vara bered­da på att anställ­da ham­nar i karan­tän eller behö­ver vara sjuk­le­di­ga, sär­skilt när det gäl­ler ovac­ci­ne­rad per­so­nal. Coro­na­vi­ru­set kom­mer att cir­ku­le­ra bland befolk­ning­en ännu länge, och vac­ci­na­tio­ner är det enda sät­tet att för­hind­ra smit­tor och sär­skilt coro­na­vi­ru­sets all­var­li­ga sjuk­doms­form som krä­ver sjukhusvård.

Vi rekom­men­de­rar coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner starkt eftersom det är svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Sam­häl­let kom­mer att öpp­nas upp, och begräns­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kom­mer att avskaf­fas natio­nellt, men coro­na­vi­ru­set ser inte ut att för­svin­na. Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på coro­na­vi­ru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Myn­dig­hets­grup­pens beslut

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Vi rekom­men­de­rar fort­fa­ran­de att sam­man­koms­ter und­viks, att man föl­jer hygi­enan­vis­ning­ar­na för att före­byg­ga smit­ta och att man använ­der ansikts­mask i enlig­het med de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 22.9.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier