omaolo.fi Vaccinationer
25.08.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 25.8.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Vid eve­ne­mang som arran­ge­ras i områ­det ska man föl­ja  de begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter som Regi­on­för­valt­nings­ver­ket beslu­tat om 23.8.2021 och beak­ta det som kon­sta­te­rats i Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets styrningsbrev.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 59 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 76/100 000 för 14 dygn. 1,2 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Soi­tes coro­na­vi­rus­prov­tag­ning har varit myc­ket hårt belas­tad den senas­te tiden och provsva­ren kan där­för dröja.

För­ra vec­kan kun­de 80 % av smitt­ked­jor­na spå­ras. Hälf­ten av smit­tor­na har kon­sta­te­rats hos per­so­ner som redan är i karan­tän. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland 20–29-åringar i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de, men det har gjorts pre­ci­se­ring­ar i anvis­ning­ar­na. Likaså har de regi­o­na­la instruk­tio­ner­na för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer preciserats.

 • Uppdateringar i instruktionerna för evenemangsarrangörerna i området:
  • Till exempel evenemang till vilka man säljer inträdesbiljetter är sådana vid vilka Regionförvaltningsverkets och Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer bör beaktas.
  • Vid evenemang inomhus ska man se till att var och en har en sittplats och utomhus att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.
  • En skriftlig plan behöver inte upprättas för privata tillställningar som t.ex. bröllop, examensfester och begravningar, men coronasäkerhetsanvisningarna ska beaktas också vid sådana tillställningar.
 • Uppdateringar av rekommendationerna i fråga om privata sammankomster och hobbyverksamhet:
  • Regionförvaltningsverkets beslut gällande begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar eller hobbyverksamhet. Den regionala covid-19-myndighetsgruppen betonar dock med eftertryck vikten av att hålla säkerhetsavstånd och att följa hygienanvisningarna vid alla sammankomster och i all hobbyverksamhet.
  • Tillställningar bör hållas så små som möjligt och, om möjligt, bör man helst samlas i mindre grupper åt gången.
  • Vid privata sammankomster och hobbyverksamhet ska särskild vikt fästas vid storleken på lokalen så att säkerhetsavstånd (2 meter) kan hållas.
  • I Soites område gäller en rekommendation om att använda ansiktsmask och denna gäller också för privata tillställningar och hobbyverksamhet.
  • Man ska delta i tillställningar och hobbyverksamhet endast om man är absolut frisk.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

På Soi­tes webb­plats finns ock­så sepa­ra­ta instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer: https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 1.9.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier