omaolo.fi Vaccinationer
07.06.2021

Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade ett extra möte mån­dag 7.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslu­ta­de att Soi­tes områ­de över­går till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas, vil­ket för­an­le­der vis­sa änd­ring­ar i de regi­o­na­la rekommendationerna.

Anta­let nya coro­na­vi­russmit­tor har mins­kat snabbt i Soi­tes områ­de. Det har kon­sta­te­rats 29 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är för när­va­ran­de 37,7/100 000 invå­na­re i områ­det. Störs­ta delen av de nya smit­tor­na kon­sta­te­ras hos per­so­ner som redan är i karan­tän. För­ra vec­kan (vec­ka 22) togs unge­fär 1 350 coro­na­vi­rus­prov och ande­len posi­ti­va resul­tat var 0,4 %. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Enligt beslut av myn­dig­hets­grup­pen över­går Soi­tes områ­de till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins läg­re fas, acce­le­ra­tions­fa­sen. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir till störs­ta delen oför­änd­ra­de, men lät­tas upp i frå­ga om hob­by­verk­sam­het och loka­ler som kom­mu­ner­na sva­rar för. Begräns­ning­ar­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och änd­ring­ar­na i coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na är som följer:

 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över 10 personer inte ordnas inomhus. När det gäller privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst 20 personer. Det rekommenderas att masker används inomhus och att säkerhetsavstånd hålls.
 • Det rekommenderas att hobbyverksamhet i grupper flyttas utomhus.
 • Hobbyverksamhet för vuxna tillåts inomhus i grupper på högst 10 personer och utomhus i grupper på högst 20 personer.
 • Gruppverksamhet för barn och ungdomar tillåts i grupper på högst 20 personer inomhus och i grupper på högst 50 personer utomhus.
 • Säkerhetsavstånd (2 meter) bör fortfarande hållas inomhus.
 • Det rekommenderas att träning i kontaktsporter fortfarande är på paus.
 • Vid seriematcher, matcher, turneringsverksamhet och föreställningar och i fråga om antalet personer på läktare ska RFV:s begränsningar gällande sammankomster och hygienanvisningar iakttas.
 • I lägerverksamhet för barn och ungdomar följs THL:s rekommendationer.
 • Simhallar, badanläggningar och offentliga bastur kan öppnas, men coronasäkerhetsanvisningarna ska följas.
 • Ungdomslokaler, bibliotek, gym som kommunerna svarar för och andra motsvarande funktioner kan öppnas, men coronasäkerhetsanvisningarna ska följas.
 • Rekommendationen om distansarbete ändras inte.
 • Det rekommenderas att onödiga resor utomlands undviks.

De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 15.6.2021. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Bestäm­mel­ser av Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land: anta­let del­ta­ga­re vid offent­li­ga till­ställ­ning­ar och all­män­na sam­man­koms­ter inom­hus begrän­sas till 10 per­so­ner och utom­hus till 50 per­so­ner. Des­sa begräns­ning­ar i frå­ga om sam­man­koms­ter gäl­ler 2 – 15.6.2021.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 9.6.2021.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier