omaolo.fi Vaccinationer
08.09.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins accelerationsfas

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 8.9.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Coro­na­vi­rus­lä­get har inte lug­nat ner sig i Soi­tes områ­de. Myn­dig­hets­grup­pen beto­nar att per­so­ner som inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom. I och med att sam­häl­let öpp­nas upp efter begräns­ning­ar är det svårt att und­vi­ka en coro­na­vi­rus­smit­ta – det är klart tryg­ga­re att stö­ta på viru­set om man vac­ci­ne­rat sig. Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och att de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oförändrade.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 38 coro­na­vi­russmit­tor under de senas­te 14 dyg­nen i Soi­tes områ­de och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 49/100 000 för 14 dygn. För­ra vec­kan togs det sam­man­lagt 2 500 coro­na­vi­rus­prov och 0,75 % av tes­ter­na var posi­ti­va. Smitt­ked­jor­nas spår­bar­het är 85 % Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Uti­från bör­jan av vec­kan ver­kar det som att coro­na­vi­rus­lä­get inte hål­ler på att lug­na ner sig i Soi­tes områ­de. Det har redan kon­sta­te­rats nio nya coro­na­vi­russmit­tor under bör­jan av vec­kan och de posi­ti­va tes­ter­nas pro­cen­tu­el­la andel väx­er. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu huvud­sak­li­gen bland ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner och per­so­ner som vac­ci­ne­rats först nyli­gen. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland 20–29-åringar (48 %) och 10–19-åringar (26 %) i Soi­tes områ­de. För­ra vec­kan sat­tes 98 per­so­ner i karan­tän i Soi­tes område.

Myn­dig­hets­grup­pen beto­nar att per­so­ner som inte vac­ci­ne­rat sig bor­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om de bara har myc­ket lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na­vi­rus­smit­ta. Vi påmin­ner ock­så om att den som vän­tar på resul­ta­tet från en coro­na­vi­rus­prov­tag­ning bor­de vän­ta på resul­ta­tet i hem­ka­ran­tän, så att hen inte even­tu­ellt expo­ne­rar and­ra för coro­na­vi­ru­set till exem­pel på arbets­plat­sen. Per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser tes­tas om sym­to­men är kraf­ti­ga, om per­so­nen expo­ne­rats för coro­na­vi­ru­set i bety­dan­de grad eller om per­so­nen arbe­tar inom soci­al- eller häl­so­vår­den. Soi­te föl­jer THL:s natio­nel­la instruk­tio­ner i frå­ga om coronaprovtagning.

Det är tryg­ga­re att stö­ta på viru­set om man är vaccinerad

Vi rekom­men­de­rar coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner starkt eftersom det är svårt att und­vi­ka sjuk­do­men i fort­sätt­ning­en. Sam­häl­let kom­mer att öpp­nas upp, och begräns­ning­ar­na för­knip­pa­de med coro­na­vi­ru­se­pi­de­min kom­mer att avskaf­fas natio­nellt, men coro­na­vi­ru­set för­svin­ner inte. Det är klart tryg­ga­re att stö­ta på viru­set om man är vac­ci­ne­rad. Ris­ker­na med vac­ci­net är betyd­ligt mind­re än med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men. Länk: Infor­ma­tion om coronavirusvacciner

Myn­dig­hets­grup­pens beslut

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

På Soi­tes webb­plats finns ock­så sepa­ra­ta instruk­tio­ner för eve­ne­mangsar­ran­gö­rer https://korona.soite.fi/sv/instruktioner-till-evenemangarrangorer/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 15.9.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­änd­ras, kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

Coro­na­vi­rus­lä­get i dag

Det har kon­sta­te­rats sju nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • Lör 4.9 kl. 16-17 K-Citymarket, Karleby
  • Sön 5.9 kl. 11-12 Prisma, Karleby
  • Sön 5.9 kl. 12-12.30 K-Citymarket, Karleby
  • Mån 6.9 kl. 12-13 väntsalen vid Nordlab, Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby

Tillägg 8.9.2021 kl. 15.05

  • Mån 6.9. kl. 19.30-20 Lidl Indianbyn, Karleby
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier