omaolo.fi Vaccinationer
09.06.2021

Soi­te fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min — en ny smitta

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 9.6.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslöt att Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och gil­tig­hets­ti­den för de nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 17.6.2021. Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område.

Anta­let nya coro­na­vi­russmit­tor har mins­kat snabbt i Soi­tes områ­de, men epi­de­min har inte ännu slock­nat och det före­kom­mer coro­na­vi­russmit­tor på oli­ka håll i lan­det. Det är där­för fort­fa­ran­de vik­tigt att föl­ja hygi­enan­vis­ning­ar­na och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med före­byg­gan­de av coro­na­vi­ru­set. Genom coro­na­vac­ci­na­tio­ner över­går vi så små­ning­om till ett mer nor­malt liv.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de under bör­jan av vec­kan. Den smit­ta­de var redan i karan­tän. Inci­den­sen är för när­va­ran­de 37,7/100 000 invå­na­re i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dagar­na (7.6.2021). 0,4 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. För när­va­ran­de är cir­ka 30 per­so­ner i karan­tän och i hemi­so­le­ring Soi­tes område.

Enligt myn­dig­hets­grup­pens beslut fort­sät­ter Soi­tes områ­de i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na för­blir oför­änd­ra­de. De regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 17.6.2021.  Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats.

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der för­hål­lan­de­vis bra i områ­det. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na öpp­nas tors­dag 10.6.2021 för alla över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten. Alla ålders­grup­per (över 16 år gam­la) som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion kan allt­så i fort­sätt­ning­en få vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de. Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na för oss mot ett nor­ma­la­re liv – en vac­ci­na­tion i taget! Genom vac­ci­ne­ring får du skydd mot den all­var­li­ga for­men av coro­na­vi­rus­sjuk­do­men och hjäl­per ock­så att skyd­da and­ra. Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras all­tid på måndagar.

THL har upp­da­te­rat sina anvis­ning­ar (på fins­ka) för per­so­ner som fått två vac­cin­do­ser. Om man vac­ci­ne­rats två gång­er är det rätt så tryggt att träf­fa and­ra män­ni­skor utan mask eller säker­hets­av­stånd när:

  • Du träffar andra människor som vaccinerats två gånger i privata lokaler inomhus, dvs. till exempel hemma eller på sommarstugan. Smittorisken är då mycket liten.
  • Du träffar ovaccinerade personer som alla hör till samma hushåll i privata lokaler inomhus. Du besöker till exempel vänner till familjen i familjens hem. En förutsättning är att ingen av de ovaccinerade personerna hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom. I en sådan situation är smittorisken liten både för dig och för de andra som är närvarande.

Den rekom­men­da­tion om ansikts­mas­ker som THL gett gäl­lan­de kol­lek­tiv­tra­fik, sko­lor och offent­li­ga loka­ler för­blir oför­änd­rad både i frå­ga om vac­ci­ne­ra­de per­so­ner och i frå­ga om ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner. I Soi­tes regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner om ansikts­mask fast­ställs i huruda­na loka­ler och situ­a­tio­ner mask bör använ­das. Om du har sym­tom ska du låta bli att träf­fa and­ra och gå på test även om du vac­ci­ne­rats. Läs mera på THL:s sidor (på finska).

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har föl­jan­de möte ons­dag 16.6.2021 för att bedö­ma det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get för­blir lugnt, kan det före mid­som­mar göras en bedöm­ning av möj­lig­he­ten att lät­ta upp de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na och om att över­gå till coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins basnivå.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier